sobota 12. mája 2018

Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti

Minimálny vek a kritéria spôsobilosti osôb stanovujú osobitné predpisy .

Niekoľko súvisiacich pojmov:
práca podľa pokynov - práca, pre ktorú sú dané iba najnutnejšie pokyny. Pri tejto práci zodpovedajú
pracujúci za dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
práca s dohľadom - práca, ktorá sa vykonáva podľa podrobnejších pokynov. Pred zahájením práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú urobené nutné bezpečnostné opatrenia. V priebehu práce podľa potreby občas kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Pri tejto práci zodpovedajú za dodržovanie bezpečnostných predpisov pracujúci,
práca pod dozorom - práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená dozorom a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, blízkosť elektrickej inštalácie - taká vzdialenosť osoby, alebo pracovného miesta od živých častí elektrickej inštalácie pod napätím, v ktorej pri použití pomôcok alebo iných vodivých predmetov sa musia dodržiavať predpísané bezpečnostné opatrenia.
Podľa normy [361] osoby v elektrotechnike môžu mať nasledovnú kvalifikáciu (pozn.: označenie sa nezhoduje s označením v zákonoch a vyhláškach) a špecifikuje aké práce môžu na elektrických
zariadeniach vykonávať:

Laici môžu:
samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie mn a nn,
pracovať v blízkosti časti pod napätím iba pri dodržaní bezpečných vzdialeností [364]
Laik - je osoba bez elektrotechnického vzdelania a bez poučenia

Poučené osoby môžu:
 • samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí,
 • pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia,
 • s dohľadom pracovať v blízkosti živých častí elektrických inštalácii nn vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm,
 • na elektrickej inštalácii pod napätím nesmú pracovať (okrem jednoduchých prác schválených štátnym odborným dozorom),
 • s dohľadom pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn ,
 • pod dozorom pracovať v blízkosti časti elektrických inštaláciách v n a vvn, ktoré sú pod napätím,
 • nesmú pracovať na elektrických inštaláciách vn a vvn, ktoré sú pod napätím,
 • merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a pod.
Poučená osoba - je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá bola poučená ako má správne a
bezpečne obsluhovať príslušné elektrického zariadenia a ako sa poskytuje prvá pomoci pri úraze elektrickým prúdom.


Znalé osoby môžu:
 • samostatne obsluhovať zariadenia elektrickej inštalácie,
 • sami pracovať na elektrických inštaláciách nn a to na častiach inštalácie: bez napätia, v blízkosti elektrickej inštalácie pod napätím a na elektrických inštaláciách pod napätím,
 • pracovať na elektrických inštaláciách vn alebo zvn bez napätia,
 • s dohľadom alebo pod dozorom pracovať v blízkosti inštalácii vn alebo zvn, ktoré sú pod napätím,
 • na elektrických inštaláciách vn alebo zvn pod napätím - práca pod napätím a v blízkosti živých častí pod napätím je možná len pri dodržaní predpísaných bezpečnostných opatrení.
Znalá osoba - je osoba s elektrotechnickým vzdelaním a s osvedčením o odbornej spôsobilosti v
elektrotechnike (osvedčenie "elektrotechnik").

Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou môžu:
Znalá osôb s vyššou kvalifikáciou - je osoba s elektrotechnickým vzdelaním, s odbornou praxou a s
osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (osvedčenie "samostatný elektrotechnik" "elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky", "revízny technik" ).

Študenti vysokých škôl elektrotechnických počas štúdia a len v školských laboratóriách sa
posudzujú:
 • študenti 1 . a 2. ročníka ak boli poučení - za osoby poučené
 • študenti 3. a vyšších ročníkov, ak zložili skúšku zo znalosti normy [361 ] a potrebných
pridružených noriem (STN týkajúce sa ochrán pred zásahom elektrickým prúdom, technické
predpisy, poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom) - za osoby znalé pre prácu v
školských laboratóriách.


Študenti elektrotechnických škôl:
 • ak už pred nástupom do školy získali odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, môžu pracovať v rozsahu ich odbornej spôsobilosti,
vo všeobecnosti platí:
 • študenti a žiaci môžu vykonávať takú obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, ktorá zodpovedá ich postupne nadobúdaným odborným znalostiam, fyzickej zdatnosti a vždy s dohľadom alebo pod dozorom osoby určenej na vedenie odborného výcviku.
Učitelia praktickej výučby:
 • pri výučbe v školských laboratóriách musí byt' zaistený odborný dozor tak, aby na jedného
učiteľa pripadalo najviac 1 0 študentov. Učiteľ musí mať najmenej kvalifikáciu znalej osoby s
vyššou kvalifikáciou.

Pri práci študentov alebo žiakov v školských laboratóriách, príslušní študenti alebo žiaci sú podľa
platnej legislatívy


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára