piatok 27. septembra 2013

Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia:  • -  aby zamestnanec poverený používaním pracovného prostriedku bol preukázateľne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním,
  • - aby oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti spojené s používaním pracov­ného prostriedku bol preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečen­stvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou.

Pracovníci s odborným elektrotechnickým vzdelaním pri činnostiach na technických zariadeniach elektrických (práca pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a odborných prehliadkach a odborných skúškach) musia mat' okrem odborného elektrotechnického vzdelania a príslušnej praxe ešte odbornú spôsobilosť na činnosti na elektrických zariadeniach.

Odborná spôsobilosť sa v oboch prípadoch preukazuje písomným dokladom.

Pre pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania .
Pracovník

Pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním Osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosti na elektrických zariadeniach. Rozsah činností, ktoré môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti stanovujú bezpečnostno- technické požiadavky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára