sobota 28. septembra 2013

Kto môže vykonávať revízie EZ podľa STN 33 1600 a STN 33 1610?


Revízia elektrického zariadenia, (elektrického ručného náradia elektrického spotrebiča – je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je aj vypracovanie správy o revízii.
Ohľadom revízií vzniká často rozpor, kto môže vykonávať podľa STN 33 1600 a STN 331610 revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov? Revízny technik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik alebo dokonca poučená osoba...?

Podľa zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v § 14, ods. 1 určuje spôsob overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a taktiež v ods. 2, stanovuje, že vlastný výkon oprávnenej právnickej osoby sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru rezortných orgánov.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami TZ, ZZ, EZ a PZ a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia definuje v § 19 odbornú spôsobilosť na technickom zariadení elektrickom. V § 20, 21, 22, 23 a § 24 definuje rozsah činnosti pre tieto odborne spôsobilé osoby. 

Na základe stanovených jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona, vyhlášky a odborného predpisu sú všetky druhy revízií vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi – revíznymi technikmi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára