sobota 28. septembra 2013

Výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Worker brúsenie
Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy:
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR),
  • Národný inšpektorát práce (NIP)
  • Inšpektoráty práce v každom krajskom meste (8 pracovísk)

V zmysle zákona č.124/2006 Z. z., zákona č.125/2006 Z. z. a Vyhlášky č.356/2007 Z. z. na ne nadväzujú:

  • Oprávnená právnická osoba (OPO) s platným oprávnením vydaným NIP s jednotlivými pracoviskami (4 pracoviská so svojimi pobočkami na Slovensku).
  • Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s platným Oprávnením vydaným NIP.
  • Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam
Malo by byť jasné, že pri výkone svojej činnosti najčastejšie môže zamestnávateľ a zamestnanec prichádzať do kontaktu s Inšpektorom z príslušného Inšpektorátu práce, ktorému sú povinní poskytnúť' požadované informácie týkajúce sa bezpečnosti práce, ktorú tento pracovník kontroluje. inšpektor môže navštíviť pracovisko ohlásene ale aj neohlásene.

Poučený pracovník by mal poznať prehľad jednotlivých odborných spôsobilostí vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a krátko charakterizovať, čo musia spĺňať jednotlivé odborné spôsobilosti a poznať štruktúru jednotlivých zložiek BOZP na Slovensku. Mal by vedieť, že pri výkone svojej činnosti sa môže stretnúť aj s inšpektorom práce, ktorému musí poskytnúť potrebné informácie z oblasti bezpečnosti práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára