sobota 28. septembra 2013

Význam technickej normalizácie z hľadiska bezpečnosti práce


Slovník
Technická normalizácia je činnosť, ktorou sa pre opakujúce sa technické činnosti zabezpečuje najvýhodnejší postup z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.

Výsledkom tejto činnosti sú technické normy. Sú významné najmä preto, že obsahujú základné a hlavné pravidlá, ktoré je potrebné uplatňovať. Tieto normy vznikali desaťročia v rôznych krajinách a menili sa systémy ich schvaľovania, rozširovania a zoskupovania.

  • Medzinárodná normalizácia

V oblasti medzinárodnej (celosvetovej) normalizácie sú dôležité najmä dve organizácie:

  • IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia)
  • ISO (Medzinárodná normalizačná organizácia).

Slovensko je od roku 1993 riadnym členom IEC a ISO.

  • Európska normalizácia

V Európe pôsobia dve hlavné normalizačné združenia:
  • CENELEC (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike) ekvivalent IEC
  • CEN (Európska komisia pre normalizáciu) ekvivalent ISO

Zásadným rozdielom medzi medzinárodnou a európskou normalizáciou je, že členské krajiny európskych normalizačných organizácií sú povinné prevziať v lehote 6 mesiacov európske normy (EN) a tzv. harmonizačné dokumenty (HD) do svojej národnej sústavy a zrušiť tie národné normy, ktoré sú s nimi v rozpore. Pri medzinárodných normách IEC a ISO táto povinnosť nie je.
Európske normy (EN) sú nezáväzné technické predpisy, preto sa v norme nesmie nič prikazovať ani zaväzovať.
Smernice EÚ sú právne predpisy, ktoré musia členské štáty EÚ povinne implementovať na národnej úrovni.

  • Slovenská normalizácia
Náväznosť noriem sa nemá vysvetľovať tak, že každý si môže robiť čo chce a nemusí vôbec brať normy do úvahy. Podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú závadným výrobkom výrobca zodpovedá poškodeným za spôsobenú škodu do 3 500 miliónov Sk.

Výrobca môže byť vylúčený zo zodpovednosti za škodu okrem iného aj vtedy, ak stav vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval závadu výrobku zistiť. V prípade dodržania aktuálnych noriem STN je táto podmienka splnená.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára