nedeľa 1. decembra 2013

Tlačte bužírky priamo z počítača!

Potrebujete profesionálne a spoľahlivé zariadenia pre značenie vodičov a káblov? Chcete, aby boli Vaše menovky kvalitné a mali vysokú odolnosť? V tom prípade pre Vás máme presne to, čo hľadáte!

Značte vodiče kvalitne

Prehľadné označenie vodičov a káblov zlepšuje nielen estetický dojem z Vašej práce, ale najmä uľahčuje následné opravy, revízie a údržbu. Aby teda značenie vodičov plnilo dokonale svoju funkciu, nesmie dôjsť k vyblednutiu alebo zmazanie návlečiek. Naše popisovače bužírok v tomto smere dokonale spĺňajú aj tie najvyššie požiadavky - vďaka špičkovej termotransférovej technológii tlače a vďaka špeciálne navrhnutým bužírkam budete mať úplnú istotu, že Vaše označenie vodičov zostane čitateľné  mnoho rokov!

Buďte mobilní

Pretože popisovače bužírok ponúkajú rôzne funkcie zrovnateľné s veľkými stacionárnymi tlačiarňami, sú malé a ľahko prenosné. Vďaka tomu tak môžete značiť vodiče a káble kedykoľvek a kdekoľvek to budete potrebovať. Pokiaľ teda na montáži zistíte, že niektoré popisky chýbajú alebo potrebujú opraviť, s popisovačmi bužírok to preVás nebude žiadny problém.

Tlačte bužírky priamo z počítača

Máte svoje popisky v textovom súbore na počítači? Neprepisujte ich! S popisovačmi bužírok pripojiteľnými k počítaču môžete pomocou originálneho softwéru snadno importovať a tlačiť textové súbory. S pripojením k počítaču sa popisovanie vodičov stáva otázkou niekoľko sekúnd!

Značenie vodičov musí byť kvalitné, ale nie drahé!

Neutrácajte zbytočne tam, kde to nie je nutné. Popisovače bužírok majú spolu s našim originálnym spotrebným materiálom bezkonkurenčne najnižšie prevádzkové náklady na trhu. I vďaka tomu sa stali v súčasnej dobenajpoužívanejšími tlačiarňami pre tvorbu prehľadného a kvalitného značenia vodičov a káblov. S našou originálnou bužírkou môžete popisovať vodiče už od 0,01 Eur za jeden popisok!

Popisovače bužírok = komplexné riešenie

Popisovač bužírok nie je zariadenie, ktoré by zvládalo iba jednu funkciu. Práve naopak, s popisovačmi bužírok si môžete vybrať z niekoľko rôznych spôsobov značenia vodičov a môžete dokonca tlačiť i samolepiace štítky.

PVC bužírky priemeru 2,0 až 6,0 mm
zmršťovacie bužírky priemeru 2,5 až 6,0 mm
samolepiace štítkové pásky šírok 6 až 12 mm
  plastový pásik široký 4 mm pre značenie káblov pomocou púzdier (neplatí pre model S700E)
  obmotávaciu pásku pre značenie vodičov omotaním štítku (neplatí pre model S700E)


  pondelok 25. novembra 2013

  Prehliadka novej elektrickej inštalácie


  Cool Klapka Loader
  Prehliadka musí predchádzať skúšaniu a zvyčajne sa vykonáva pre uvedením elektrickej inštalácie do stavu pred napätím. Prehliadka sa obyčajne vykonáva vizuálne, ak je celá inštalácia bez napätia. Účelom prehliadky je potvrdenie toho, že elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou pevnej inštalácie

  Sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na zariadenia. Možno sa o tom presvedčiť preverením označenia, certifikátu, osvedčenia, dokladu vyhlásenia o zhode a pod.
  • Sú správne vybraté a inštalované podľa súboru STN 33 2000 a pokynov výrobcov
  • Nie sú viditeľne poškodené tak, aby to mohlo ohroziť bezpečnosť
  Prehliadka musí zahŕňať, ak je to opodstatnené, aspoň kontrolu:
  • spôsobu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, vrátane merania vzdialenosti vzhľadom napríklad na ochranu zábranami a krytmi, prekážkami alebo umiestnením mimo dosahu
  • použitia požiarnych stien alebo iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla. Za vyhotovenie protipožiarnych stien a ostatných opatrení proti šíreniu požiaru zodpovedá dodávateľská firma. Osoba vykonávajúca revíziu upozorní na zjavné nedostatky, ktoré v tomto ohľade môže z hľadiska svojej odbornej spôsobilosti zistiť.
  • výberu vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia.
  • voľby a nastavenia ochranných prvkov a monitorovacích zariadení
  • použitia vhodných prvkov na bezpečné odpojenie a spínanie a ich správneho umiestnenia
  • výberu zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Výber vodičov vrátane ich materiálu, inštalácie a prierezu, ich konštrukcie a nastavenia ochranných prístrojov sa overuje podľa výpočtu projektanta inštalácie v súlade s ustanoveniami tejto normy
  • správneho označenia neutrálnych a ochranných vodičov 
  • použitia schém a výstražných nápisov alebo podobných informácií
  • označenia obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov,svoriek, atď.
  • správnosti spojov vodičov. Tu treba skontrolovať, či prostriedky na prichytenie sú dostatočné pre vodiče, ktoré sa musia spojiť, a či spojenie je správne urobené. V prípade pochybnosti sa odporúča zmerať prechodový odpor spojov. Nameraná hodnota prechodového odporu by nemala byť väčšia ako odpor vodiča, ktorý má dĺžku 1m a prierez rovnajúci sa najmenšiemu prierezu spojených vodičov
  • vhodnosti prístupu z hľadiska prevádzky, označení údržby. Musí sa overiť, či ovládacie zariadenia sú usporiadané tak, že sú ľahko prístupné obsluhe.  Zvláštna pozornosť sa venuje prístrojom na núdzové zastavenie a na núdzové vypnutie ako aj prístrojom na vypínanie pre mechanickú údržbu.
  Pred vlastnou prehliadkou je vhodné zabezpečiť si sprevádzajúceho pracovníka (elektrotechnika) od prevádzkovateľa, prípadne od spoločnosti, ktorá vykonávala elektrickú inštaláciu. 

  štvrtok 21. novembra 2013

  Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie


  Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie v iný druh energie (napríklad na svetlo, teplo alebo na mechanickú energiu pre pohon). Medzi elektrické spotrebiče patria:

  • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (variče, mixéry, žehličky, vysávače, chladničky, práčky, bojlery, sporáky, umývačky riadu, grily a podobne)
  • elektrické svietidlá (pevne zabudované, prenosné, svietidlá na malé napätie so zabudovanými transformátormi a podobne)
  • elektrické zariadenia informačnej techniky (výpočtová telekomunikačná, kancelárska technika a podobne)
  • prístroje spotrebnej elektroniky (televízne prijímače, videá, hudobné veže)
  • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia (ak sú súčasťou pripojenia spotrebiča)
  • elektrické a elektronické meracie prístroje napájané zo sieťového napätia
  • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru (stropné a podlahové vykurovanie, elektrická inštalácia v nábytku a podobne)  Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa manipulácie:
  • prenosné spotrebiče - spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje do hmotnosti 18 kg (vysávač, varič, gril, rýchlovarná kanvica, šijací stroj a podobne) Prenosné spotrebiče sa ďalej rozdeľujú na: spotrebiče držané v ruke (žehlička, fén, holiaci strojček, kávovar a podobne).
  • neprenosné spotrebiče - spotrebiče s hmotnosťou nad 18 kg, ktoré sa pri svojej činnosti neprenášajú (chladnička, práčka, mangel, sporák a podobne).
  • pripevnené spotrebiče - spotrebiče pripevnené k podložke, určené k používaniu (klimatizačná jednotka, kompresorová jednotka, elektrický ohrievač vody, prietokový ohrievač, smažiaca panvica, odsávač pár a podobne).


  Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania (5 skupín):
  • skupina A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
  • skupina B Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach)
  • skupina C Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
  • skupina D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby)
  • skupina E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti


  Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesené. Elektrické ručné náradie tvorí vlastne tiež elektrický spotrebič. Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom rozdeľujeme elektrické ručné náradie, podobne ako elektrické spotrebiče do tried.

  • Spotrebiče ochrany I
  • Spotrebiče ochrany II
  • Spotrebiče ochrany III  Pozvánka na kurz elektrotechnikov dňa 10. decembra 2013

  streda 20. novembra 2013

  Príprava pre výkon východiskovej revízie

  Príprava k samotnej revízií sa skladá  z týchto činností:

  1. Zhromaždenie podkladov o danom objekte:

  • dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie
  • protokol o určení vonkajších vplyvov
  • poznámkový blok s písacími potrebami


  2. Preštudovanie technickej dokumentácie
  • druhy použitých ochrán pred úrazom elektrickým prúdom
  • prevádzkové napätia a prúdy jednotlivých obvodov
  • umiestnenie zdrojov a rozvádzačov v predmetnom objekte
  • skratové prúdy v napájacích miestach a v uzlových bodoch rozvodu
  • druhy priestorov a vonkajšie vplyvy v miestach, kde je elektrické zariadenie
  • istenie obvodov
  • počet, druhy a rozmiestnenie uzemňovačov v priestore a podobne
  3. Výber vhodných meracích prístrojov potrebných pri meraní a ich príprava:
  • kontrola batérií
  • kontrola prívodových šnúr
  • kontrola príslušenstva a pod.
  4. Príprava ochranných pomôcok a náradia:
  • kľúče uzáverov rozvodných skríň
  • bežné náradie
  • dielektrické rukavice, ochranná prilba, vesta, odev, obuv a podobne

  sobota 12. októbra 2013

  Brother TZ pásky - vlastnosti

  Prečo laminované štítky Brother P-touch vydržia dlhšie?

  Na rozdiel od bežných štítkov, jedinečná technológia laminovanej pásky Brother zaručuje, že vrstva vysoko priehľadnej polyetylénovej vrstvy laminovania ochráni text. Laminované TZ pásky Brother P-touch sa skladajú zo šiestich vrstiev materiálov s výsledkom tenkého, ale mimoriadne pevného štítka. Znaky sú tvorené tepelným prenosom farby a ich uložením medzi dve ochranné vrstvy PET (polyesterová fólia).
  Výsledkom je takmer nezničiteľný štítok, ktorý vydrží aj tie najtvrdšie podmienky.Faktom je, že máte k dispozícii trvácne štítky profesionálnej kvality. Štítky Brother prešli sériou testov v extrémnych podmienkach proti vplyvom oderu, teploty, chemikálií a slnečného žiarenia. Výsledky dokázali, že laminované štítky Brother P-touch vynikajú nad štítkami konkurencie, zostávajú čitateľné a prilepené. Môžeme to dokázať. Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o testovaní štítkov Brother voči účinkom extrémnych podmienok.

  Odolné voči oderu
  Patentovaná Brother technológia laminovania pásky zaručuje, že laminované štítky Brother P-touch dokážu odolávať aj veľmi silným oderom.
  Postup skúšky oderu
  1 kg brúsiace zariadenie prešlo cez laminované štítky Brother P-touch a cez nelaminované štítky konkurencie.
  Po 50 prechodoch tam a späť boli znaky pod štítkom Brother P-touch úplne nedotknuté a len povrchová vrstva laminovania bola mierne poškriabaná.
  Výsledky skúšok oderu
  Laminovaný TZ štítok Brother P-touch= Kvalita tlače nezmenená
  Nelaminovaný konkurenčný štítok= Kvalita tlače znížená

  Štítky odolné voči teplotám
  Brother štítky môžete používať v mrazivých podmienkach i v prostredí s extrémne vysokými teplotami. Testovali sme odolnosť štítkov v rámci extrémnych podmienok. Skúšky dokazujú, že laminované štítky Brother P-touch odolávajú teplotám v rozsahu - 80 °C až 150 °C.

  Farebne stále štítky
  Kdekoľvek použijete laminované štítky P-touch, zostanú jasné a čitateľné ako v čase ich aplikovania.

  Odolnosť voči vode a chemikáliám
  Skúšky odolnosti voči vode a chemikáliám boli vykonané v dvoch stupňoch:
  1 stupeň - Skúška ponorením do vody a chemikálií
  2 stupeň - Skúška oderu vo vode a chemikáliách
  Stupeň 1
  Postup pri ponorení do vody a chemikálie
  Kvôli vykonaniu skúšok laminovaných štítkov Brother P-touch voči účinkom vody a chemikálií boli najprv štítky nalepené na sklenené platničky a na dobu 2 hodín boli ponorené do rôznych tekutín. Nedošlo k žiadnej zmene vzhľadu štítkov a štítky zostali nalepené na platničkách.
  Hoci niektoré štítky namočené do určitých chemikálií vykázali minimálne zmeny, pretretie štítkov tými istými chemikáliami nemalo vcelku žiadny účinok. V prípade náhodného rozliatia chemikálií na laminované štítky Brother P-touch je rýchle utretie dostatočným krokom pre zabránenie poškodenia.
  Stupeň 2
  Postup pri ponorení do vody a chemikálie
  Laminovaná páska Brother P-touch bola nalepená ku skleneným platničkám. Cez každú 20 krát prešlo 500 g závažie s tkaninou napustenou v chemikálii a v rozpúšťadle. Výsledky znázorňujú, že kvalita tlače v prípade laminovaných štítkov Brother P-touch bola na rozdiel od nelaminovaných konkurenčných štítkov nedotknutá.

  Silná priľnavosť
  Postup skúšky priľnavosti
  Pri skúške priľnavosti laminovaných pások Brother P-touch bola k rôznym predmetoms odlišnými povrchmi prilepená 12 mm štandardná páska a páska s veľmi vysokou priľnavosťou po dobu 30 minút. Priľnavosť bola skúšaná odlepením pásky pod uhlom 180 stupňov. Skúšobná metóda vyhovuje japonskej norme JIS Z0237 pre skúšanie lepiacich pások.
  Výsledky skúšky
  V prípade väčšiny materiálov bola zachovaná priľnavosť hodnoty asi 6 newtonov*. Naša páska s vysokou priľnavosťou mala v priemere o 50 % vyššiu priľnavosť v porovnaní s našou štandardnou páskou a je vhodná pre náročnejšie povrchy, ako je polypropylén.

  Často kladené otázky

  Akej hrúbky sú TZ pásky?
  Hrúbka TZ pások je asi 160 mikrometrov, avšak táto hrúbka sa v prípade jednotlivých druhov pások mierne líši.

  Páska ktorej farby sa odporúča pre vysoké teploty?
  Z pohľadu straty farby odporúčame pásku typu TZ-M931/951/961 (čierna na matne striebornej) ako najodolnejší typ voči účinkom vysokých teplôt.

  Keď odstránim štítok, zostanú na povrchu zvyšky špinavého lepidla? Ako ich dokážem odstrániť?
  Pásky je možné z väčšiny materiálov odlepiť relatívne jednoduchým spôsobom, pričom na povrchu materiálu zostanú nepatrné alebo žiadne zvyšky lepidla. Nadmerné teplo, vlhkosť a určité chemikálie môžu spôsobiť, že na povrchu materiálu zostanú zvyšky lepidla, ktoré sa však vo väčšine prípadov dajú odstrániť pomocou etanolu.

  Aká je doba skladovateľnosti nepoužitej TZ pásky?
  Doba skladovateľnosti nepoužitej TZ pásky je 15 mesiacov od dátumu výroby.

  Obsahujú TZ pásky chlór?
  Puzdro kazety, páska ani atrament neobsahujú materiály s obsahom chlóru.

  Dochádza v prípade TZ pások k uvoľňovaniu plynov?
  K uvoľňovaniu nasledujúcich plynov môže dochádzať v prípade, ak sa štítky nachádzajú v horúcom prostredí, ako je napríklad plocha pred klimatizačnou jednotkou: toluén, butanol n, 2-etyl hexyl alkohol, butyl carbinol acetát. Aj napriek tomu sú ich úrovne veľmi nízke.

  Je možné TZ pásky ponárať do alkoholu?
  Neodporúča sa dlhodobé ponáranie TZ pások do alkoholu, a to kvôli možnému zničeniu lepidla pásky.

  Je bezpečné štítky P-touch spaľovať?
  Hoci niektoré TZ pásky môžu obsahovať halogén, jeho množstvo je veľmi malé a preto je spaľovanie TZ pások bezpečné.

  Obsahujú TZ pásky silikón?
  Pretože samotná podložka pásky obsahuje na oboch stranách povlak zo silikónu, existuje možnosť, že po stiahnutí podložky môžu na lepiacej vrstve na spodnej strane štítka zostať malé množstvá silikónu.

  Dochádza v prípade TZ pások k vytváraniu statickej elektriny?
  Pri stiahnutí podložky pásky môže dochádzať k vytváraniu statickej elektriny veľmi nízkej hodnoty.

  Obsahujú TZ pásky vinylchlorid?
  Laminované TZ pásky obsahujú veľmi malé množstvo zvyškového chlóru.

  Páska ktorej farby vybledne najmenej?
  Ako najviac farebne stálu pásku odporúčame používať typ TZ-M931/951/961 (čierna na matne striebornej). Neodporúčame používať fluoreskujúce pásky.

  Obsahujú TZ pásky latex?
  V prípade TZ pások sa používajú lepiace materiály nabáze akrylu bez obsahu latexu.

  Obsahujú TZ pásky olovo?
  Puzdro kazety, páska ani atrament neobsahujú žiadneolovo.

  Je možné TZ pásky použiť v prípade obvodovýchdosiek?
  Neodporúčame TZ pásky používať v prípade obvodovýchdosiek, a to kvôli ich citlivosti na prach, statickú elektrinua kyseliny (hoci TZ pásky ich obsahujú na veľmi nízkejúrovni).

  Je možné TZ pásky použiť v prípade medenýchpovrchov?
  Lepiaci materiál používaný v prípade pások Brotherobsahuje akryl a slabú kyselinu. Neodporúčame preto TZpásky používať v prípade medených povrchov.

  Ako dlho by mala byť bezpečnostná páska nalepenápred jej stiahnutím?
  Odporúčame aspoň 24 h nalepenie bezpečnostnej páskypre dosiahnutie účinnej aplikácie.Certifikácia spoločnosťou

  piatok 11. októbra 2013

  Vážení elektrotechnici, nezabúdajte,

  Vážení elektrotechnici, nezabúdajte,

  že vaše Osvedčenie o odbornej spôsobilosti treba aktualizovať každých 5 rokov!

  V opačnom prípade vaše Osvedčenie stratí platnosť.

  Zúčastnite sa preto nášho jednodňového (8-hodinového) školenia „Aktualizačná odborná príprava“ (ďalej len AOP) určeného pre elektrotechnikov. Absolvovaním AOP si zabezpečíte predĺženie platnosti vášho Osvedčenia o ďalších 5 rokov.

  Potvrdenie o absolvovaní AOP
  Účasťou na školení získate potvrdenie o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. - toto potvrdenie bude vyznačené na rube na predloženom origináli platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

  Podmienkami na získanie potvrdenia je absolvovanie AOP v rozsahu 8 hodín a predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

  Aktualizačná odborná príprava sa koná dňa 15.10.2013 v hoteli ASTRA, na Prievozskej 14, v Bratislave so zahájením o 9,00 hod. Vložné je 49,00 Eur s DPH.
  Stačí vyplniť prihlášku, poslať mailom na mipel@nextra.sk, alebo poštou na MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 821 09 Bratislava do dňa konania.

  V prípade, že chcete vystaviť doklad o úhrade kurzu na Vašu firmu, pošlite nám aj fakturačné údaje.

  Ak by ste potrebovali zvýšiť paragraf na Osvedčení, vyplňte prihlášku  a pošlite nám oskenovaný doklad o vzdelaní.

  Online prihlášky nájdete aj na našej webovej stránke mipelmp.sk
  Online prihlášky nájdete aj na našej webovej stránke osvedcenia.sk

  Jednodňový kurz elektrotechnikov
  Ut, 15. októbra, 9:00 AM CEST
  Hotel Astra - Denný Bar
  Zúčastní sa 10 osôb
  Prídete?
  Áno
  Možno
  Nie
  1