utorok 5. júna 2018

Podklady k vykonávaniu OPaOS elektrického zariadenia


Dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu

Podkladom pre OPaOS musí byť elektrotechnikovi  projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vedenie predpísanej technickej dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z„ Je iste dobré vedieť; kto a kedy vypracoval dokumentáciu alebo jej zmeny, no dôležitejšia je použiteľnosť·dokumentácie pre vyžadované úkony. 


Čo očakávame od dokumentácie? 

V prvom rade sú to dôležité informácie. Napríklad: 
 • Informácie o určení prostredí alebo vonkajších vplyvov (protokol), 
 • spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom s ohľadom na priestory a nebezpečenstvom úrazu, charakteristické údaje o zariadení ( S TN 3 3 2000-1) a zaradenie elektrického zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z., 
 • informácie o voľbe druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie,umiestnenie),
 • informácie o vodičoch a kábloch,
 • informácie o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok,
 • priestorové podmienky v elektrárňach, spínacích staniciach a v transformovniach a ochranné pásma,
 • informácie o stavebnom vyhotovení káblových kanálov, akumulátorových, nabíjacích a elektrických staníc - informácia o spôsobe riešenia, napr. podľa STN,
 • požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch,
 • spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.
 • návody na použitie od výrobcov jednotlivých dôležitých zariadení
 • informácie o zmenách
Pri vyhradených technických zariadeniach elektrických skupiny A s vysokou mierou ohrozenia, musí byt' dokumentácia pred vykonaním realizácie predmetného elektrického zariadenia osvedčená pracovníkmi oprávnenej právnickej osoby - OPO (TI, a.s.). Ak dokumentácia osvedčená bola konečným úkonom pred uvedením do prevádzky je prvá úradná skúška, ktorú vykonáva TI, a.s„ Zmyslom úradnej skúšky je, overiť, či zariadenie bolo zmontované v súlade s osvedčenou dokumentáciou a posúdiť vplyv prípadných zmien na bezpečnosť zariadenia. V prípade, že sa jedná o nové zariadenie, vykonanie prvej OPaOS bez dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia svedčí o neprofesionálnom prístupe. Vykonanie prvej OPaOS elektrickej inštalácie alebo elektrického zariadenia je úkonom predchádzajúcim prvej úradnej skúške. Ak vyhradené technické zariadenie elektrické vyhovelo prvej úradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške OPO, vydá Osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii, vyskúšané technické zariadenie elektrické označí symbolom napr. TI a posledným dvojčíslom roku, v ktorom bola vykonaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška. 

Problémom je, ak dokumentáciu nemáme k dispozícii. Čo s tým? 
Samotná OPaOS je činnosť, ktorá je zmesou kontroly, prehliadky, merania a vyhodnocovania. Ak dokumentáciu nemáme, sú problémy ako posudzovať, ako vyhodnocovať. Či chceme alebo nie, v prípade, že OPaOS skúšku vykonáme svedomito musíme potrebné informácie získať na mieste a „spracovať" si zjednodušenú dokumentáciu, ktorú obyčajne zužitkujeme v popise zariadenia. 

Upozorniť zamestnávateľa na povinnosť vyplývajúcu z§ 13 zákona č. 124/2006 Z.z o BOZP je korektné. 

Protokol o určení vonkajších vplyvov (prostredia)

Protokol musí byť vypracovaný odbornou komisiou v súlade s STN 33 0300, STN 33 2000-3 a STN 33 2000-5-51. Protokol musí obsahovať svoje číslo, meno pracovníka, kto ho vypracoval a dátum vypracovania.
Ak
elektrotechnik zistí, že nie sú určené protokolom vonkajšie vplyvy v danom priestore a nejedná sa o jednoduchú prevádzku, musí zvážiť, či je schopný posúdiť sám vonkajšie vplyvy vzhľadom na elektrické zariadenie. Ak nepozná súvislosti medzi technológiou, BOZP a požiarnou bezpečnosťou v danom priestore, vystavuje sa nebezpečenstvu, že pri havárii alebo úraze bude braný na trestnú zodpovednosť za nedbalostný trestný čin. Z princípu je dôležité uvedomiť si, že určovať prostredie alebo vonkajšie vplyvy je práca komisie.

Záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.


Ide o dôležité doklady, ktorých zoznam musí obsahovať Správa o prvej OPaOS, ako sú: 

 • protokoly o meraní izolačných stavov káblov pred a po ich položení,
 • protokoly o kusových skúškach výrobcov rozvodných zariadení,
 • osvedčenia, atesty výrobkov použitých v elektrickej inštalácii (svietidlá, konvertory, ventilátory a pod.),

Správy z predchádzajúcej OPaOS. 

Pri periodickej OPaOS treba, aby prevádzkovateľ elektrického zariadenia predložil ostatnú správu o OPaOS. Dôležité sú najmä údaje, kedy bola vykonaná, meno odborného pracovníka a dátum predchádzajúcej OPaOS, výsledky meraní, zistené nedostatky a vyhodnotenie, spôsob odstránenia nedostatkov

Záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickom zariadení počas jeho prevádzky.
Ide o záznamy o vykonaných skúškach a meraniach a kontrolách elektrického zariadenia napríklad pri zmene ich polohy, premiestnení a pod., čoho dôsledkom môže byť zmena elektrických vlastností. Každý takýto písomný záznam musí byť podpísaný povereným pracovníkom a dátumom jeho vykonania.

Záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa plánu preventívnej údržby elektrického zariadenia

Prevádzkovateľ predloží elektrotechnikovi na jeho požiadanie záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa plánu preventívnej údržby. Každý takýto záznam musí obsahovať dátum a podpis povereného pracovníka. Vyžaduje sa to v prípadoch, kde je vypracovaný plán preventívnej údržby na základe predĺženia lehôt vykonávania OPaOS na elektrických zariadeniach.

Doklady a zápisy z kontrolnej a dozornej činnosti Inšpekcie práce, orgánov požiarnej ochrany

Pokiaľ v období pred OPaOS bola vykonaná na danom zariadení dozorná alebo kontrolná činnosť, prevádzkovateľ na požiadanie predloží ich záznam elektrotechnikovi pred výkonom OPaOS. Kontroluje sa odstránenie zistených závad a nedostatkov, pokiaľ sú tieto uvedené v zázname.

Doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a údržbu elektrických zariadení

V prípade, že ide o OPaOS vyhradeného technického zariadenia elektrického hlavne skupiny A, odporúča sa, aby si elektrotechnik vyžiadal zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti na tomto zariadení.

Kontroluje sa predpísaná odborná spôsobilosť pracovníkov vykonávajúcich činnosti na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Často sa stáva, že pracovníci, ktorí nemajú požadovaný rozsah elektrotechnickej spôsobilosti vykonávajú činnosti napríklad aj na zariadeniach VN, hoci vlastnia osvedčenie len do 1000 V. Preto je vhodné prevádzkovateľa na tieto skutočnosti upozorniť. 


nedeľa 3. júna 2018

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa predošlého odseku 1 písmena b, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

 • vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa vyššie uvedeného odseku 1 písm.b,
 • vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.


Podľa § 16 odseku 8 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa hore uvedeného odseku 1 písmena b, je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa hore uvedeného odseku 1 písmena b, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písmena b,  povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa vyššie uvedeného odseku 1 písmena b dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.
Podľa § 16 odseku 9 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa vyššie uvedeného odseku 1 písmena b, je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.:

 • Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizík a pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
 • Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku 1 sú informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave.
Podľa prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. Aktualizačná odborná príprava (AOP) elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických obsahuje najmä: 
 •  Zmeny v ustanoveniach zákonov č. 124/2006 Z.z., zákona č. 125/2006 Z.z. a zákona č. 355/2007 Z.z. ; 
 • Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach; 3 - Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. 
Riziká, ktoré môžu vzniknúť pri bežnom používaní elektrických inštalácií - podľa STN: 

 • elektrické prúdy spôsobujúce úraz, 
 • nadmerné teploty (popálenie, požiar, iné zdraviu škodlivé účinky), 
 • oblúk (môže spôsobiť oslepenie, nadmerný tlak, toxické plyny), 
 • výbuch - vznietenie potenciálne výbušnej atmosféry, 
 • elektromagnetické vplyvy, podpätia, prepätia, 
 • prerušenie napájania (i prerušenie na zaistenie bezpečnosti),
 • poškodenia mechanickým pohybom zariadení elektricky aktivovaných 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -podľa STN (požiadavky na zaistenie bezpečnosti osôb, hospodárskych zvierat a majetku pri bežnom používaní elektrických inštalácií): 
 • základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom), 
 • ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), 
 • ochrana pred tepelnými účinkami, 
 • ochrana pred nadprúdom, 
 • ochrana pred rušivým napätím a opatrenia 
Základné pravidlo ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - podľa STN: 
Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami.