nedeľa 29. septembra 2013

Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom


Zápis o poučení. Osvedčenie, oprávnenie


Štúdium pre test 2


Zápis o poučení

Zápis o poučení je písomný doklad odbornej spôsobilosti pre neelektrotechnika na základe vykonaného školenia spojeného s overením získaných vedomostí, vydaný elektrotechnikom s odbornou spôsobilosťou podľa (§21 až § 24) vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z., ktorý vykonal toto poučenie.

Po uskutočnení školenia je vhodné overiť vedomosti poučených pracovníkov pohovo­rom, ktorému môže predchádzať jednoduchý test na overenie základných získaných vedomostí počas školenia.
Osvedčenie
Dokladom odbornej spôsobilosti elektrotechnikov je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané oprávneným subjektom. Overovanie odbornej spôsobilostí vykonávajú subjekty:
Oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie je vzdelávací subjekt na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce, ktorej Oprávnenie na túto čin­nosť vydáva Národný inšpektorát práce (NIP). Tento subjekt pre oblasť' elektrických zariadení môže vykonávať prípravu a preverenie odbornej spôsobilosti pre:
Prakticky to znamená, že oprávnená osoba je spôsobilá vykonávať predpísané úkony pri splnení podmienok, ktoré má stanovené (kvalifikovaní lektori, skúšajúci, eviden­cia vydaných osvedčení, zápisov o skúške, dokladov a pod).
Oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie vykonáva školenie v zmysle vyhl.č.356/2007 Z.z.. Počet účastníkov na takomto školení je limitovaný (najviac 35 účastníkov). Záverečné overovanie vedomostí odbornej spôsobilostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti sa vykonáva písomnou alebo ústnou skúškou, pripadne skúš­kou z praktickej časti, ak je praktická časť súčasťou výchovy a vzdelávania. Na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je potrebných najmenej 75% správnych odpovedí.

Na základe písomnej žiadosti, absolvovanému školeniu a úspešnému overeniu vedomostí z požadovaných predpisov vydá Oprávnená osoba na výchovu a vzde­lávanie žiadateľovi Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

Vydané Osvedčenie o od­bornej spôsobilosti nemá časovo obmedzenú platnosť, ale podľa zákona č.124/2006 Z. z. to znamená, že fyzická osoba, ktorá má vydané osvedčenie, je povinná kaž­dých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie na zadnej strane originálu osvedčenia účastníkovi potvrdenie o absolvovaní Aktuali­začnej odbornej prípravy.
soba oprávnená na výchovu a vzdelávanie môže vykonať prípravu na výkon čin­nosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických (§24). Overiť odbornú spôsobilosť revízneho technika a vydať osvedčenie môže len Oprávnená právnická osoba (OPO) na základe písomnej žiadosti.

Home Práca Close-Up 3

Oprávnená právnická osoba

Overovanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických (§ 24) vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO) na základe Oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce (NIP).

Overenie je vykonávané na jednotlivých pracoviskách Oprávnenej právnickej osoby na základe prihlášky. Overovanie odbornej spôsobilosti je komisionálne a pozostáva z dvoch častí písomnej (testy) a ústnej. 

Rozsah overenia je závislý od požadovaného rozsahu činnosti na skupinách elektrických zariadení (E1, E2, E4 a E5) a triede EZ (A, B a B1). Po úspešnom overení vedomostí vydá Oprávnená právnická osoba revíznemu technikovi VTZE príslušné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v danom rozsahu, ktoré ho oprávňuje vykonávať príslušné činnosti na elektrickom zariadení.

Školy s učebným alebo študijným odborom s elektrotechnickým zameraním.
 


Škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže podľa Vyhl. č.508/2009 Z.z. vykonávať overovanie odbornej spôsobilosti Elektrotechnik (§ 21) ako súčasť záverečných skúšok a vydávať' písomný doklad Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Z vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti musia byt zrejmé údaje:

  • stupeň odbornej spôsobilosti (§21, §22, § 23, § 24) 
  • skupina technického zariadenia elektrického: 
Elektrické technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
E2 technické zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov E4 Elektrické stroje, prístroje, rozvádzače 
E5 Elektrické prípojky NN 

  • trieda technického zariadenia elektrického: 
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu 
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu 
B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu 
C objekty podliehajúcemu hlavnému dozoru orgánov banskej správy podľa §39 zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 
Podľa rovnakého označovania písmenami veľkej abecedy A, B a C sa v praxi často zamieňajú triedy technického zariadenia elektrického za skupiny technického zariade­nia elektrického podľa miery ohrozenia. 

Osvedčenie a preukaz na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených činnosti

Obsluhovať niektoré pracovné prostriedky a vykonávať niektoré činnosti určené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno na základe osvedčenia alebo preukazu (§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Určené pracovné prostriedky a činnosti napríklad upravuje príloha č. 2 k zákonu č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia alebo preukazu upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. Osvedčenie a preukaz, na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., vydáva príslušná oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. je povinná zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných osvedčení a preukazov.

Vlastník osvedčenia alebo preukazu je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečovať zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. (§ 21 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.). Pracovná zdravotná služba je služba, ktorá poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Úlohy pracovnej zdravotnej služby ustanovuje § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z.

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia. Oprávnenie vydáva fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe Úrad verejného zdravotníctva SR, a to na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 21 zákona č. 124/2006 Z. z

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby.


Osvedčenie bezpečnostného technika

U zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z. vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby bezpečnostný technik, ktorý má osvedčenie bezpečnostného technika (§ 22 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Podmienky na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika a jeho platnosť upravuje § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. Osvedčenie bezpečnostného technika vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 23 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

U zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z., vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý má osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika (§ 22 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Podmienky na vydanie osvedčenia a pre jeho platnosť upravuje § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Osvedčenie vydáva fyzickej osobe Národný inšpektorát práce, a to na základe žiadosti, po splnení podmienok a vykonaní skúšky ustanovených v § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Národný inšpektorát práce zverejňuje okruh požiadaviek na vykonanie odbornej skúšky,
zoznam vydaných osvedčení.

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.).


Oprávnenie na organizovanie a vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre jednotlivé činnosti podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 124/2006 Z. z. môže vykonávať fyzická osoba a právnická osoba na základe oprávnenia (§ 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu, ktoré pripravujú žiakov a študentov na výkon povolania. Výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov môže organizovať a vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

Oprávnenie, na základe žiadosti a po splnení ustanovených podmienok, vydáva Národný inšpektorát práce alebo Hlavný banský úrad pre výchovu a vzdelávanie v organizáciách v jeho pôsobnosti.

Podmienky na vydanie oprávnenia a pre jeho platnosť ustanovuje § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.

Národný inšpektorát práce zverejňuje zoznam ním vydaných a odobratých oprávnení (§ 27 ods. 16 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Výchovu a vzdelávanie podrobnejšie upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.

Národný inšpektorát práce na svojom webovom sídle zverejňuje