sobota 28. septembra 2013

Výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Worker brúsenie
Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy:
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR),
 • Národný inšpektorát práce (NIP)
 • Inšpektoráty práce v každom krajskom meste (8 pracovísk)

V zmysle zákona č.124/2006 Z. z., zákona č.125/2006 Z. z. a Vyhlášky č.356/2007 Z. z. na ne nadväzujú:

 • Oprávnená právnická osoba (OPO) s platným oprávnením vydaným NIP s jednotlivými pracoviskami (4 pracoviská so svojimi pobočkami na Slovensku).
 • Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s platným Oprávnením vydaným NIP.
 • Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam
Malo by byť jasné, že pri výkone svojej činnosti najčastejšie môže zamestnávateľ a zamestnanec prichádzať do kontaktu s Inšpektorom z príslušného Inšpektorátu práce, ktorému sú povinní poskytnúť' požadované informácie týkajúce sa bezpečnosti práce, ktorú tento pracovník kontroluje. inšpektor môže navštíviť pracovisko ohlásene ale aj neohlásene.

Poučený pracovník by mal poznať prehľad jednotlivých odborných spôsobilostí vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a krátko charakterizovať, čo musia spĺňať jednotlivé odborné spôsobilosti a poznať štruktúru jednotlivých zložiek BOZP na Slovensku. Mal by vedieť, že pri výkone svojej činnosti sa môže stretnúť aj s inšpektorom práce, ktorému musí poskytnúť potrebné informácie z oblasti bezpečnosti práce.

Význam technickej normalizácie z hľadiska bezpečnosti práce


Slovník
Technická normalizácia je činnosť, ktorou sa pre opakujúce sa technické činnosti zabezpečuje najvýhodnejší postup z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.

Výsledkom tejto činnosti sú technické normy. Sú významné najmä preto, že obsahujú základné a hlavné pravidlá, ktoré je potrebné uplatňovať. Tieto normy vznikali desaťročia v rôznych krajinách a menili sa systémy ich schvaľovania, rozširovania a zoskupovania.

 • Medzinárodná normalizácia

V oblasti medzinárodnej (celosvetovej) normalizácie sú dôležité najmä dve organizácie:

 • IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia)
 • ISO (Medzinárodná normalizačná organizácia).

Slovensko je od roku 1993 riadnym členom IEC a ISO.

 • Európska normalizácia

V Európe pôsobia dve hlavné normalizačné združenia:
 • CENELEC (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike) ekvivalent IEC
 • CEN (Európska komisia pre normalizáciu) ekvivalent ISO

Zásadným rozdielom medzi medzinárodnou a európskou normalizáciou je, že členské krajiny európskych normalizačných organizácií sú povinné prevziať v lehote 6 mesiacov európske normy (EN) a tzv. harmonizačné dokumenty (HD) do svojej národnej sústavy a zrušiť tie národné normy, ktoré sú s nimi v rozpore. Pri medzinárodných normách IEC a ISO táto povinnosť nie je.
Európske normy (EN) sú nezáväzné technické predpisy, preto sa v norme nesmie nič prikazovať ani zaväzovať.
Smernice EÚ sú právne predpisy, ktoré musia členské štáty EÚ povinne implementovať na národnej úrovni.

 • Slovenská normalizácia
Náväznosť noriem sa nemá vysvetľovať tak, že každý si môže robiť čo chce a nemusí vôbec brať normy do úvahy. Podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú závadným výrobkom výrobca zodpovedá poškodeným za spôsobenú škodu do 3 500 miliónov Sk.

Výrobca môže byť vylúčený zo zodpovednosti za škodu okrem iného aj vtedy, ak stav vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval závadu výrobku zistiť. V prípade dodržania aktuálnych noriem STN je táto podmienka splnená.

Osvedčenia pre elektrikárov a ich predlžovanie platnosti o 5 rokov -video


§ 20 Poučená osoba (video) -Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení BOZP


Nový kurz elektrotechnikov 15.októbra 2013!

Každý 20. účastník má vstup zdarma!

Vzor príkazu " B "Účastníci trhu s elektrinou


Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov


Kto môže vykonávať revízie EZ podľa STN 33 1600 a STN 33 1610?


Revízia elektrického zariadenia, (elektrického ručného náradia elektrického spotrebiča – je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je aj vypracovanie správy o revízii.
Ohľadom revízií vzniká často rozpor, kto môže vykonávať podľa STN 33 1600 a STN 331610 revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov? Revízny technik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik alebo dokonca poučená osoba...?

Podľa zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v § 14, ods. 1 určuje spôsob overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a taktiež v ods. 2, stanovuje, že vlastný výkon oprávnenej právnickej osoby sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru rezortných orgánov.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami TZ, ZZ, EZ a PZ a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia definuje v § 19 odbornú spôsobilosť na technickom zariadení elektrickom. V § 20, 21, 22, 23 a § 24 definuje rozsah činnosti pre tieto odborne spôsobilé osoby. 

Na základe stanovených jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona, vyhlášky a odborného predpisu sú všetky druhy revízií vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi – revíznymi technikmi.

Farebné značenie káblov