sobota 12. mája 2018

Umiestnenie spínačov a zásuviek

Zásady umiestňovania zásuviek a spínačov:

 • spínače a zásuvky pri dverách: zvislá inštalačná zóna dverová, vo výške 105 cm nad hotovou podlahou,
 • spínače a zásuvky nad pracovnými plochami: na stenách v inštalačnej zóne vodorovnej vo výške 115 cm nad hotovou podlahou,
 • stred zásuvky v obytných priestoroch: aspoň 20 cm nad podlahou a nástenné zásuvky aspoň 90 cm nad podlahou,
 • zásuvka v podlahe: ak je zásuvka odolná mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu podláh,
 • inštalačné spínače: 90 až 1 20 cm nad podlahou,

 • spínače môžu voľne visieť len vtedy, keď ich časti, ktoré vedú prúd, sú v pevnom izolačnom púzdre a ak nie sú na menovitý prúd vyšší ako 6 A (napr. šnúrové spínače),
 • pre inštalácie len spínače s menovitým prúdom najmenej 6 A,
 • ochranný vodič sa nesmie vypínať vôbec, okrem zvláštnych prípadov,
 •  šnúrové spínače môžu byt' použité len do 6 A,
 • zásuvky sa pripojujú tak, aby (pri pohľade spredu ) ochranný kolík (ku ktorému je privedený vodič PE) bol hore a neutrálny vodič (N) aby bol pripojený na pravú dutinku, fázový vodič (L) priviesť na ľavú dutinku; (to isté platí i pre dvojité zásuvky),
 • elektrické spotrebiče pripojované pohyblivými prívodmi musia mať spínače, ktoré sa, pred spojovaním a rozpojovaním zásuvkového spojenia, musia vypnúť

Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti

Minimálny vek a kritéria spôsobilosti osôb stanovujú osobitné predpisy .

Niekoľko súvisiacich pojmov:
práca podľa pokynov - práca, pre ktorú sú dané iba najnutnejšie pokyny. Pri tejto práci zodpovedajú
pracujúci za dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
práca s dohľadom - práca, ktorá sa vykonáva podľa podrobnejších pokynov. Pred zahájením práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú urobené nutné bezpečnostné opatrenia. V priebehu práce podľa potreby občas kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Pri tejto práci zodpovedajú za dodržovanie bezpečnostných predpisov pracujúci,
práca pod dozorom - práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená dozorom a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, blízkosť elektrickej inštalácie - taká vzdialenosť osoby, alebo pracovného miesta od živých častí elektrickej inštalácie pod napätím, v ktorej pri použití pomôcok alebo iných vodivých predmetov sa musia dodržiavať predpísané bezpečnostné opatrenia.
Podľa normy [361] osoby v elektrotechnike môžu mať nasledovnú kvalifikáciu (pozn.: označenie sa nezhoduje s označením v zákonoch a vyhláškach) a špecifikuje aké práce môžu na elektrických
zariadeniach vykonávať:

Laici môžu:
samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie mn a nn,
pracovať v blízkosti časti pod napätím iba pri dodržaní bezpečných vzdialeností [364]
Laik - je osoba bez elektrotechnického vzdelania a bez poučenia

Poučené osoby môžu:
 • samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí,
 • pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia,
 • s dohľadom pracovať v blízkosti živých častí elektrických inštalácii nn vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm,
 • na elektrickej inštalácii pod napätím nesmú pracovať (okrem jednoduchých prác schválených štátnym odborným dozorom),
 • s dohľadom pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn ,
 • pod dozorom pracovať v blízkosti časti elektrických inštaláciách v n a vvn, ktoré sú pod napätím,
 • nesmú pracovať na elektrických inštaláciách vn a vvn, ktoré sú pod napätím,
 • merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a pod.
Poučená osoba - je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá bola poučená ako má správne a
bezpečne obsluhovať príslušné elektrického zariadenia a ako sa poskytuje prvá pomoci pri úraze elektrickým prúdom.


Znalé osoby môžu:
 • samostatne obsluhovať zariadenia elektrickej inštalácie,
 • sami pracovať na elektrických inštaláciách nn a to na častiach inštalácie: bez napätia, v blízkosti elektrickej inštalácie pod napätím a na elektrických inštaláciách pod napätím,
 • pracovať na elektrických inštaláciách vn alebo zvn bez napätia,
 • s dohľadom alebo pod dozorom pracovať v blízkosti inštalácii vn alebo zvn, ktoré sú pod napätím,
 • na elektrických inštaláciách vn alebo zvn pod napätím - práca pod napätím a v blízkosti živých častí pod napätím je možná len pri dodržaní predpísaných bezpečnostných opatrení.
Znalá osoba - je osoba s elektrotechnickým vzdelaním a s osvedčením o odbornej spôsobilosti v
elektrotechnike (osvedčenie "elektrotechnik").

Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou môžu:
Znalá osôb s vyššou kvalifikáciou - je osoba s elektrotechnickým vzdelaním, s odbornou praxou a s
osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (osvedčenie "samostatný elektrotechnik" "elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky", "revízny technik" ).

Študenti vysokých škôl elektrotechnických počas štúdia a len v školských laboratóriách sa
posudzujú:
 • študenti 1 . a 2. ročníka ak boli poučení - za osoby poučené
 • študenti 3. a vyšších ročníkov, ak zložili skúšku zo znalosti normy [361 ] a potrebných
pridružených noriem (STN týkajúce sa ochrán pred zásahom elektrickým prúdom, technické
predpisy, poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom) - za osoby znalé pre prácu v
školských laboratóriách.


Študenti elektrotechnických škôl:
 • ak už pred nástupom do školy získali odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, môžu pracovať v rozsahu ich odbornej spôsobilosti,
vo všeobecnosti platí:
 • študenti a žiaci môžu vykonávať takú obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, ktorá zodpovedá ich postupne nadobúdaným odborným znalostiam, fyzickej zdatnosti a vždy s dohľadom alebo pod dozorom osoby určenej na vedenie odborného výcviku.
Učitelia praktickej výučby:
 • pri výučbe v školských laboratóriách musí byt' zaistený odborný dozor tak, aby na jedného
učiteľa pripadalo najviac 1 0 študentov. Učiteľ musí mať najmenej kvalifikáciu znalej osoby s
vyššou kvalifikáciou.

Pri práci študentov alebo žiakov v školských laboratóriách, príslušní študenti alebo žiaci sú podľa
platnej legislatívy


Umývacie priestory - bezpečnosť elektrických zariadení v umývacich priestoroch

Umývací priestor je vymedzený týmito plochami:
 • zvislou plochou (resp. plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla alebo umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom alebo umývacím drezom a
 • podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch

Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch sa inštalujú ak sú splnené tieto podmienky:
 • krytie elektrických prístrojov a svietidiel a príslušné elektrické rozvody musia zodpovedať vonkajším vplyvom v umývacom priestore a zónam , v ktorých sú tieto zariadenia, svietidlá a rozvody inštalované (pozn. : umývací priestor môže byť i v kúpeľni),
 • svietidlo v umývacom priestore má byt' umiestnené tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1 ,8 m nad podlahou. Svetelný zdroj svietidla sa musí zakryť ochranným sklom . Všetky vonkajšie časti svietidla , ktoré sú nižšie ako 2,5 m nad podlahou, musia byť z trvanlivého izolantu.v prípade, keď je svietidlo umiestnené nižšie ako 1 ,8 m nad podlahou, musí sa chrániť pred mechanickým poškodením (napríklad ochranným košom, nárazu vzdorným krytom a pod .a musí mať stupeň ochrany aspoň I PX 1. Spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu.
V umývacom priestore nesmú byť umiestnené žiadne zásuvky a spínače. V prípade, keď sú umiestnené vo výške aspoň 120 cm nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú nižšie ako 120 cm nad podlahou, musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 20 cm od hranice umývacieho priestoru.
Vždy sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré vyplývajú z vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.


V školských učebniach - zásuvky pri umývadlách
Zásuvky pri umývadlách v školských učebniach sa nesmú umiestňovať bližšie ako 150 cm od umývacieho priestoru . Ale - pre školské laboratória a odborné učebne (fyzika, chémia, biológia, patológia...) - platia podmienky uvedené pre umývací priestor.
V umývacom priestore sa môžu inštalovať ďalšie spotrebiče za predpokladu, že sú ich výrobcom určené na použitie v umývacom priestore, a ich vlastnosti umožňujú použitie v umývacom priestore (typovo overené).

Odborné školenia v oblasti technických zariadení


Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike dňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

 • Cena vložného § 21:
53 € (zmluvní zákazníci 47 €)  + kniha 164 stranová 10 € = 63 € (zmluvní zákazníci 57 €)

 • Cena vložného § 22:
58 € (zmluvní zákazníci 52 €) + kniha 164 stranová 10 € = 68 € (zmluvní zákazníci 62 €)

 • Cena vložného § 23:
63 € (zmluvní zákazníci 57 €) + kniha 164 stranová 10 € = 73 € (zmluvní zákazníci 67 €)Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikovdňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

 • Cena vložného:
39 € (zmluvní zákazníci 33 €) + kniha 50 stranová 5 € = 44 € (zmluvní zákazníci 38 €)Kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. dňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

 • Cena vložného:
29 € (zmluvní zákazníci 23 €) + kniha 50 stranová 5 € = 34 € (zmluvní zákazníci 28 €)