nedeľa 29. septembra 2013

Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom


Zápis o poučení. Osvedčenie, oprávnenie


Štúdium pre test 2


Zápis o poučení

Zápis o poučení je písomný doklad odbornej spôsobilosti pre neelektrotechnika na základe vykonaného školenia spojeného s overením získaných vedomostí, vydaný elektrotechnikom s odbornou spôsobilosťou podľa (§21 až § 24) vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z., ktorý vykonal toto poučenie.

Po uskutočnení školenia je vhodné overiť vedomosti poučených pracovníkov pohovo­rom, ktorému môže predchádzať jednoduchý test na overenie základných získaných vedomostí počas školenia.
Osvedčenie
Dokladom odbornej spôsobilosti elektrotechnikov je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané oprávneným subjektom. Overovanie odbornej spôsobilostí vykonávajú subjekty:
Oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie je vzdelávací subjekt na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce, ktorej Oprávnenie na túto čin­nosť vydáva Národný inšpektorát práce (NIP). Tento subjekt pre oblasť' elektrických zariadení môže vykonávať prípravu a preverenie odbornej spôsobilosti pre:
Prakticky to znamená, že oprávnená osoba je spôsobilá vykonávať predpísané úkony pri splnení podmienok, ktoré má stanovené (kvalifikovaní lektori, skúšajúci, eviden­cia vydaných osvedčení, zápisov o skúške, dokladov a pod).
Oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie vykonáva školenie v zmysle vyhl.č.356/2007 Z.z.. Počet účastníkov na takomto školení je limitovaný (najviac 35 účastníkov). Záverečné overovanie vedomostí odbornej spôsobilostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti sa vykonáva písomnou alebo ústnou skúškou, pripadne skúš­kou z praktickej časti, ak je praktická časť súčasťou výchovy a vzdelávania. Na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je potrebných najmenej 75% správnych odpovedí.

Na základe písomnej žiadosti, absolvovanému školeniu a úspešnému overeniu vedomostí z požadovaných predpisov vydá Oprávnená osoba na výchovu a vzde­lávanie žiadateľovi Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

Vydané Osvedčenie o od­bornej spôsobilosti nemá časovo obmedzenú platnosť, ale podľa zákona č.124/2006 Z. z. to znamená, že fyzická osoba, ktorá má vydané osvedčenie, je povinná kaž­dých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie na zadnej strane originálu osvedčenia účastníkovi potvrdenie o absolvovaní Aktuali­začnej odbornej prípravy.
soba oprávnená na výchovu a vzdelávanie môže vykonať prípravu na výkon čin­nosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických (§24). Overiť odbornú spôsobilosť revízneho technika a vydať osvedčenie môže len Oprávnená právnická osoba (OPO) na základe písomnej žiadosti.

Home Práca Close-Up 3

Oprávnená právnická osoba

Overovanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických (§ 24) vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO) na základe Oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce (NIP).

Overenie je vykonávané na jednotlivých pracoviskách Oprávnenej právnickej osoby na základe prihlášky. Overovanie odbornej spôsobilosti je komisionálne a pozostáva z dvoch častí písomnej (testy) a ústnej. 

Rozsah overenia je závislý od požadovaného rozsahu činnosti na skupinách elektrických zariadení (E1, E2, E4 a E5) a triede EZ (A, B a B1). Po úspešnom overení vedomostí vydá Oprávnená právnická osoba revíznemu technikovi VTZE príslušné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v danom rozsahu, ktoré ho oprávňuje vykonávať príslušné činnosti na elektrickom zariadení.

Školy s učebným alebo študijným odborom s elektrotechnickým zameraním.
 


Škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže podľa Vyhl. č.508/2009 Z.z. vykonávať overovanie odbornej spôsobilosti Elektrotechnik (§ 21) ako súčasť záverečných skúšok a vydávať' písomný doklad Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Z vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti musia byt zrejmé údaje:

 • stupeň odbornej spôsobilosti (§21, §22, § 23, § 24) 
 • skupina technického zariadenia elektrického: 
Elektrické technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
E2 technické zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov E4 Elektrické stroje, prístroje, rozvádzače 
E5 Elektrické prípojky NN 

 • trieda technického zariadenia elektrického: 
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu 
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu 
B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu 
C objekty podliehajúcemu hlavnému dozoru orgánov banskej správy podľa §39 zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 
Podľa rovnakého označovania písmenami veľkej abecedy A, B a C sa v praxi často zamieňajú triedy technického zariadenia elektrického za skupiny technického zariade­nia elektrického podľa miery ohrozenia. 

Osvedčenie a preukaz na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených činnosti

Obsluhovať niektoré pracovné prostriedky a vykonávať niektoré činnosti určené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno na základe osvedčenia alebo preukazu (§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Určené pracovné prostriedky a činnosti napríklad upravuje príloha č. 2 k zákonu č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia alebo preukazu upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. Osvedčenie a preukaz, na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., vydáva príslušná oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. je povinná zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných osvedčení a preukazov.

Vlastník osvedčenia alebo preukazu je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečovať zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. (§ 21 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.). Pracovná zdravotná služba je služba, ktorá poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Úlohy pracovnej zdravotnej služby ustanovuje § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z.

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia. Oprávnenie vydáva fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe Úrad verejného zdravotníctva SR, a to na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 21 zákona č. 124/2006 Z. z

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby.


Osvedčenie bezpečnostného technika

U zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z. vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby bezpečnostný technik, ktorý má osvedčenie bezpečnostného technika (§ 22 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Podmienky na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika a jeho platnosť upravuje § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. Osvedčenie bezpečnostného technika vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 23 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

U zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z., vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý má osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika (§ 22 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Podmienky na vydanie osvedčenia a pre jeho platnosť upravuje § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Osvedčenie vydáva fyzickej osobe Národný inšpektorát práce, a to na základe žiadosti, po splnení podmienok a vykonaní skúšky ustanovených v § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Národný inšpektorát práce zverejňuje okruh požiadaviek na vykonanie odbornej skúšky,
zoznam vydaných osvedčení.

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.).


Oprávnenie na organizovanie a vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre jednotlivé činnosti podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 124/2006 Z. z. môže vykonávať fyzická osoba a právnická osoba na základe oprávnenia (§ 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu, ktoré pripravujú žiakov a študentov na výkon povolania. Výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov môže organizovať a vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

Oprávnenie, na základe žiadosti a po splnení ustanovených podmienok, vydáva Národný inšpektorát práce alebo Hlavný banský úrad pre výchovu a vzdelávanie v organizáciách v jeho pôsobnosti.

Podmienky na vydanie oprávnenia a pre jeho platnosť ustanovuje § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.

Národný inšpektorát práce zverejňuje zoznam ním vydaných a odobratých oprávnení (§ 27 ods. 16 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Výchovu a vzdelávanie podrobnejšie upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.

Národný inšpektorát práce na svojom webovom sídle zverejňuje

sobota 28. septembra 2013

Výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Worker brúsenie
Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy:
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR),
 • Národný inšpektorát práce (NIP)
 • Inšpektoráty práce v každom krajskom meste (8 pracovísk)

V zmysle zákona č.124/2006 Z. z., zákona č.125/2006 Z. z. a Vyhlášky č.356/2007 Z. z. na ne nadväzujú:

 • Oprávnená právnická osoba (OPO) s platným oprávnením vydaným NIP s jednotlivými pracoviskami (4 pracoviská so svojimi pobočkami na Slovensku).
 • Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s platným Oprávnením vydaným NIP.
 • Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam
Malo by byť jasné, že pri výkone svojej činnosti najčastejšie môže zamestnávateľ a zamestnanec prichádzať do kontaktu s Inšpektorom z príslušného Inšpektorátu práce, ktorému sú povinní poskytnúť' požadované informácie týkajúce sa bezpečnosti práce, ktorú tento pracovník kontroluje. inšpektor môže navštíviť pracovisko ohlásene ale aj neohlásene.

Poučený pracovník by mal poznať prehľad jednotlivých odborných spôsobilostí vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a krátko charakterizovať, čo musia spĺňať jednotlivé odborné spôsobilosti a poznať štruktúru jednotlivých zložiek BOZP na Slovensku. Mal by vedieť, že pri výkone svojej činnosti sa môže stretnúť aj s inšpektorom práce, ktorému musí poskytnúť potrebné informácie z oblasti bezpečnosti práce.

Význam technickej normalizácie z hľadiska bezpečnosti práce


Slovník
Technická normalizácia je činnosť, ktorou sa pre opakujúce sa technické činnosti zabezpečuje najvýhodnejší postup z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.

Výsledkom tejto činnosti sú technické normy. Sú významné najmä preto, že obsahujú základné a hlavné pravidlá, ktoré je potrebné uplatňovať. Tieto normy vznikali desaťročia v rôznych krajinách a menili sa systémy ich schvaľovania, rozširovania a zoskupovania.

 • Medzinárodná normalizácia

V oblasti medzinárodnej (celosvetovej) normalizácie sú dôležité najmä dve organizácie:

 • IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia)
 • ISO (Medzinárodná normalizačná organizácia).

Slovensko je od roku 1993 riadnym členom IEC a ISO.

 • Európska normalizácia

V Európe pôsobia dve hlavné normalizačné združenia:
 • CENELEC (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike) ekvivalent IEC
 • CEN (Európska komisia pre normalizáciu) ekvivalent ISO

Zásadným rozdielom medzi medzinárodnou a európskou normalizáciou je, že členské krajiny európskych normalizačných organizácií sú povinné prevziať v lehote 6 mesiacov európske normy (EN) a tzv. harmonizačné dokumenty (HD) do svojej národnej sústavy a zrušiť tie národné normy, ktoré sú s nimi v rozpore. Pri medzinárodných normách IEC a ISO táto povinnosť nie je.
Európske normy (EN) sú nezáväzné technické predpisy, preto sa v norme nesmie nič prikazovať ani zaväzovať.
Smernice EÚ sú právne predpisy, ktoré musia členské štáty EÚ povinne implementovať na národnej úrovni.

 • Slovenská normalizácia
Náväznosť noriem sa nemá vysvetľovať tak, že každý si môže robiť čo chce a nemusí vôbec brať normy do úvahy. Podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú závadným výrobkom výrobca zodpovedá poškodeným za spôsobenú škodu do 3 500 miliónov Sk.

Výrobca môže byť vylúčený zo zodpovednosti za škodu okrem iného aj vtedy, ak stav vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval závadu výrobku zistiť. V prípade dodržania aktuálnych noriem STN je táto podmienka splnená.

Osvedčenia pre elektrikárov a ich predlžovanie platnosti o 5 rokov -video


§ 20 Poučená osoba (video) -Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení BOZP


Nový kurz elektrotechnikov 15.októbra 2013!

Každý 20. účastník má vstup zdarma!

Vzor príkazu " B "Účastníci trhu s elektrinou


Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov


Kto môže vykonávať revízie EZ podľa STN 33 1600 a STN 33 1610?


Revízia elektrického zariadenia, (elektrického ručného náradia elektrického spotrebiča – je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je aj vypracovanie správy o revízii.
Ohľadom revízií vzniká často rozpor, kto môže vykonávať podľa STN 33 1600 a STN 331610 revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov? Revízny technik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik alebo dokonca poučená osoba...?

Podľa zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v § 14, ods. 1 určuje spôsob overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a taktiež v ods. 2, stanovuje, že vlastný výkon oprávnenej právnickej osoby sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru rezortných orgánov.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami TZ, ZZ, EZ a PZ a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia definuje v § 19 odbornú spôsobilosť na technickom zariadení elektrickom. V § 20, 21, 22, 23 a § 24 definuje rozsah činnosti pre tieto odborne spôsobilé osoby. 

Na základe stanovených jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona, vyhlášky a odborného predpisu sú všetky druhy revízií vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi – revíznymi technikmi.

Farebné značenie káblov


piatok 27. septembra 2013

Osoby vykonávajúce činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú:

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo na ňom vykonáva prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení elektrickom a o postupe a zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.Poučenie môže vykonávať osoba s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou podľa § 21 až § 24.
Len v prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou. 0 poučení sa vydáva písomný doklad Zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia (predpisy a normy) a podpis poučovateľa a poučeného.

Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a je zatiaľ bez potrebnej praxe. 

Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.
Odborná spôsobilosť overuje a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie. Elektrotechnik (§21) musí preukázať požadované odborné vedomosti písomnou a ústnou skúškou.

Overovať odbornú spôsobilosť (§21) elektrotechnik môže aj škola s učebným odbo­rom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických za­riadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Elektrotechnik môže vyko­návať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom len v rozsahu vyda­ného osvedčenia.

Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôso­bilosti elektrotechnika, ktorá má odbornú prax podľa tabuľky  a ktorá ma overenú odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť overuje a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie.

Tabuľka požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť § 22
Samostatný elektrotechnik § 22
do 1000 V
nad 1000 V
Vyučený,
ÚSO, VS
pri činnosti vykonanej na
technickom zariadení elektrickom
vrátane bleskozvodu
1 rok

2 roky
Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať' činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu vydaného osvedčenia.
Môže riadiť činnosť:
-      poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu
-      elektrotechnikov najviac dvoch.

Elektrina
Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústa­vu, môže samostatne vykonávať činnosť' na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostat­ného elektrotechnika podľa tabuľky 2.1. Overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v tabuľke a jej odborná spôsobilosť bola overená osobou oprávnenou na výcho­vu a vzdelávanie.Tabuľka požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť § 23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 23
do 1000 V
nad 1000 V
pri činnosti vykonávanej na
technickom zariadení elektrickom
vrátane bleskozvodu
Vyučený
4 roky
5 rokov
ÚSO
3 roky
4 roky
VS
2 roky
3 roky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektro technikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného osvedčenia.

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v tabuľke a jeho odborná spôsobilosť' bola overená u Oprávnenej právnickej osoby (0P0).

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu vydaného osvedčenia, vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.
Poznámka:
V predchádzajúcej vyhláške č.718/2002 Z. z. bol Elektrotechnik špecialista na projek­tovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického
a elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického pod rovnakým paragrafom (§24).

V novej vyhláške č.508/2009 Z. z. sa názov elektrotechnik špecialista zrušil a vrátilo sa k zaužívanému názvu „revízny technik vyhradených technických zariadení elek­trických" (§24). Elektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie nová vyhláška už nepozná!
 Teda v súčasnosti už netreba preukazovať svoju odbornú spôsobilosť na projektovanie Osvedčením ako to po požadovali predchá­dzajúce predpisy a to po viac ako 30 ročnej národnej tradícii.

Tabuľka požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť Revízneho technika na vykonávanie OPaOS vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24:
Revízny technik na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok

skúšok
skupina
El
E2
E4, E5
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy A a B1
ÚSO
6 rokov
5 rokov
3 roky
4 roky
3 roky
1 rok
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy B
ÚSO
7 rokov
6 rokov
5 rokov

5 rokov
4 roky
3 roky

Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia: • -  aby zamestnanec poverený používaním pracovného prostriedku bol preukázateľne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním,
 • - aby oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti spojené s používaním pracov­ného prostriedku bol preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečen­stvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou.

Pracovníci s odborným elektrotechnickým vzdelaním pri činnostiach na technických zariadeniach elektrických (práca pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a odborných prehliadkach a odborných skúškach) musia mat' okrem odborného elektrotechnického vzdelania a príslušnej praxe ešte odbornú spôsobilosť na činnosti na elektrických zariadeniach.

Odborná spôsobilosť sa v oboch prípadoch preukazuje písomným dokladom.

Pre pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania .
Pracovník

Pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním Osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosti na elektrických zariadeniach. Rozsah činností, ktoré môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti stanovujú bezpečnostno- technické požiadavky.

Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam

Odbornú spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam ustanovuje Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Táto vyhláška rozdeľuje pracovníkov na dve skupiny a to na:

Pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania.


Pokiaľ títo pracovníci nie sú oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam, teda nemajú odbornú spôsobilosť „poučeného pracovníka (§20)", sú vo vzťahu k elektrickým zariadeniam považovaní ako laici.
Výraz laik zaviedla norma SIN 34 3108 v zmene 3.

Pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním

Abstract Light 1
Elektrotechnické vzdelanie ako také ešte nestačí na vykonávanie činností na elektrických zariadeniach. Je treba ešte získať odbornú spôsobilosť na činnosti vykonávané na elektrických zariadeniach podľa charakteru vykonávanej prace a príslušnej praxe na elektrických zariadeniach. Ide o osoby znalé (§21, §22) a osoby znalé s vyššou kvalifikáciou (§ 23, § 24).
              
Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdelania prichádzajú pri svojej práci do kontaktu prevažne s elektrickými zariadeniami – pracovnými prostriedkami (pracovnými strojmi, elektrickými spotrebičmi, elektrickým ručným náradím a pod). Mali by sa preto oboznámiť z ich činnosťou (návodom na používanie) z pohľadu bezpečnosti obsluhy a mali by vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takýmto zariadením (obsluha, práca v nevhodnom prostredí a pod.) môže dôjsť k úrazu človeka a to aj s trvalými následkami. 
               
             Treba si uvedomiť', že vždy je lacnejšia prevencia, ako potom znášanie vzniknutých škôd. Podľa § č. 8 Nariadenia vlády č.392/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný preukazovať, že zamestnanec bol oboznámený a informovaný o spôsobe používania pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je tam definovaný ako stroj, zariadenie, pristroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci.