piatok 27. septembra 2013

Osoby vykonávajúce činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú:

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo na ňom vykonáva prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení elektrickom a o postupe a zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.Poučenie môže vykonávať osoba s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou podľa § 21 až § 24.
Len v prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou. 0 poučení sa vydáva písomný doklad Zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia (predpisy a normy) a podpis poučovateľa a poučeného.

Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a je zatiaľ bez potrebnej praxe. 

Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.
Odborná spôsobilosť overuje a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie. Elektrotechnik (§21) musí preukázať požadované odborné vedomosti písomnou a ústnou skúškou.

Overovať odbornú spôsobilosť (§21) elektrotechnik môže aj škola s učebným odbo­rom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických za­riadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Elektrotechnik môže vyko­návať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom len v rozsahu vyda­ného osvedčenia.

Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôso­bilosti elektrotechnika, ktorá má odbornú prax podľa tabuľky  a ktorá ma overenú odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť overuje a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie.

Tabuľka požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť § 22
Samostatný elektrotechnik § 22
do 1000 V
nad 1000 V
Vyučený,
ÚSO, VS
pri činnosti vykonanej na
technickom zariadení elektrickom
vrátane bleskozvodu
1 rok

2 roky
Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať' činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu vydaného osvedčenia.
Môže riadiť činnosť:
-      poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu
-      elektrotechnikov najviac dvoch.

Elektrina
Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústa­vu, môže samostatne vykonávať činnosť' na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostat­ného elektrotechnika podľa tabuľky 2.1. Overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v tabuľke a jej odborná spôsobilosť bola overená osobou oprávnenou na výcho­vu a vzdelávanie.Tabuľka požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť § 23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 23
do 1000 V
nad 1000 V
pri činnosti vykonávanej na
technickom zariadení elektrickom
vrátane bleskozvodu
Vyučený
4 roky
5 rokov
ÚSO
3 roky
4 roky
VS
2 roky
3 roky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektro technikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného osvedčenia.

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v tabuľke a jeho odborná spôsobilosť' bola overená u Oprávnenej právnickej osoby (0P0).

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu vydaného osvedčenia, vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.
Poznámka:
V predchádzajúcej vyhláške č.718/2002 Z. z. bol Elektrotechnik špecialista na projek­tovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického
a elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického pod rovnakým paragrafom (§24).

V novej vyhláške č.508/2009 Z. z. sa názov elektrotechnik špecialista zrušil a vrátilo sa k zaužívanému názvu „revízny technik vyhradených technických zariadení elek­trických" (§24). Elektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie nová vyhláška už nepozná!
 Teda v súčasnosti už netreba preukazovať svoju odbornú spôsobilosť na projektovanie Osvedčením ako to po požadovali predchá­dzajúce predpisy a to po viac ako 30 ročnej národnej tradícii.

Tabuľka požadovaná odborná prax na odbornú spôsobilosť Revízneho technika na vykonávanie OPaOS vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24:
Revízny technik na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok

skúšok
skupina
El
E2
E4, E5
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy A a B1
ÚSO
6 rokov
5 rokov
3 roky
4 roky
3 roky
1 rok
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy B
ÚSO
7 rokov
6 rokov
5 rokov

5 rokov
4 roky
3 roky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára