pondelok 25. novembra 2013

Prehliadka novej elektrickej inštalácie


Cool Klapka Loader
Prehliadka musí predchádzať skúšaniu a zvyčajne sa vykonáva pre uvedením elektrickej inštalácie do stavu pred napätím. Prehliadka sa obyčajne vykonáva vizuálne, ak je celá inštalácia bez napätia. Účelom prehliadky je potvrdenie toho, že elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou pevnej inštalácie

Sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na zariadenia. Možno sa o tom presvedčiť preverením označenia, certifikátu, osvedčenia, dokladu vyhlásenia o zhode a pod.
 • Sú správne vybraté a inštalované podľa súboru STN 33 2000 a pokynov výrobcov
 • Nie sú viditeľne poškodené tak, aby to mohlo ohroziť bezpečnosť
Prehliadka musí zahŕňať, ak je to opodstatnené, aspoň kontrolu:
 • spôsobu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, vrátane merania vzdialenosti vzhľadom napríklad na ochranu zábranami a krytmi, prekážkami alebo umiestnením mimo dosahu
 • použitia požiarnych stien alebo iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla. Za vyhotovenie protipožiarnych stien a ostatných opatrení proti šíreniu požiaru zodpovedá dodávateľská firma. Osoba vykonávajúca revíziu upozorní na zjavné nedostatky, ktoré v tomto ohľade môže z hľadiska svojej odbornej spôsobilosti zistiť.
 • výberu vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia.
 • voľby a nastavenia ochranných prvkov a monitorovacích zariadení
 • použitia vhodných prvkov na bezpečné odpojenie a spínanie a ich správneho umiestnenia
 • výberu zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Výber vodičov vrátane ich materiálu, inštalácie a prierezu, ich konštrukcie a nastavenia ochranných prístrojov sa overuje podľa výpočtu projektanta inštalácie v súlade s ustanoveniami tejto normy
 • správneho označenia neutrálnych a ochranných vodičov 
 • použitia schém a výstražných nápisov alebo podobných informácií
 • označenia obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov,svoriek, atď.
 • správnosti spojov vodičov. Tu treba skontrolovať, či prostriedky na prichytenie sú dostatočné pre vodiče, ktoré sa musia spojiť, a či spojenie je správne urobené. V prípade pochybnosti sa odporúča zmerať prechodový odpor spojov. Nameraná hodnota prechodového odporu by nemala byť väčšia ako odpor vodiča, ktorý má dĺžku 1m a prierez rovnajúci sa najmenšiemu prierezu spojených vodičov
 • vhodnosti prístupu z hľadiska prevádzky, označení údržby. Musí sa overiť, či ovládacie zariadenia sú usporiadané tak, že sú ľahko prístupné obsluhe.  Zvláštna pozornosť sa venuje prístrojom na núdzové zastavenie a na núdzové vypnutie ako aj prístrojom na vypínanie pre mechanickú údržbu.
Pred vlastnou prehliadkou je vhodné zabezpečiť si sprevádzajúceho pracovníka (elektrotechnika) od prevádzkovateľa, prípadne od spoločnosti, ktorá vykonávala elektrickú inštaláciu.