pondelok 25. novembra 2013

Prehliadka novej elektrickej inštalácie


Cool Klapka Loader
Prehliadka musí predchádzať skúšaniu a zvyčajne sa vykonáva pre uvedením elektrickej inštalácie do stavu pred napätím. Prehliadka sa obyčajne vykonáva vizuálne, ak je celá inštalácia bez napätia. Účelom prehliadky je potvrdenie toho, že elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou pevnej inštalácie

Sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na zariadenia. Možno sa o tom presvedčiť preverením označenia, certifikátu, osvedčenia, dokladu vyhlásenia o zhode a pod.
 • Sú správne vybraté a inštalované podľa súboru STN 33 2000 a pokynov výrobcov
 • Nie sú viditeľne poškodené tak, aby to mohlo ohroziť bezpečnosť
Prehliadka musí zahŕňať, ak je to opodstatnené, aspoň kontrolu:
 • spôsobu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, vrátane merania vzdialenosti vzhľadom napríklad na ochranu zábranami a krytmi, prekážkami alebo umiestnením mimo dosahu
 • použitia požiarnych stien alebo iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla. Za vyhotovenie protipožiarnych stien a ostatných opatrení proti šíreniu požiaru zodpovedá dodávateľská firma. Osoba vykonávajúca revíziu upozorní na zjavné nedostatky, ktoré v tomto ohľade môže z hľadiska svojej odbornej spôsobilosti zistiť.
 • výberu vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia.
 • voľby a nastavenia ochranných prvkov a monitorovacích zariadení
 • použitia vhodných prvkov na bezpečné odpojenie a spínanie a ich správneho umiestnenia
 • výberu zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Výber vodičov vrátane ich materiálu, inštalácie a prierezu, ich konštrukcie a nastavenia ochranných prístrojov sa overuje podľa výpočtu projektanta inštalácie v súlade s ustanoveniami tejto normy
 • správneho označenia neutrálnych a ochranných vodičov 
 • použitia schém a výstražných nápisov alebo podobných informácií
 • označenia obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov,svoriek, atď.
 • správnosti spojov vodičov. Tu treba skontrolovať, či prostriedky na prichytenie sú dostatočné pre vodiče, ktoré sa musia spojiť, a či spojenie je správne urobené. V prípade pochybnosti sa odporúča zmerať prechodový odpor spojov. Nameraná hodnota prechodového odporu by nemala byť väčšia ako odpor vodiča, ktorý má dĺžku 1m a prierez rovnajúci sa najmenšiemu prierezu spojených vodičov
 • vhodnosti prístupu z hľadiska prevádzky, označení údržby. Musí sa overiť, či ovládacie zariadenia sú usporiadané tak, že sú ľahko prístupné obsluhe.  Zvláštna pozornosť sa venuje prístrojom na núdzové zastavenie a na núdzové vypnutie ako aj prístrojom na vypínanie pre mechanickú údržbu.
Pred vlastnou prehliadkou je vhodné zabezpečiť si sprevádzajúceho pracovníka (elektrotechnika) od prevádzkovateľa, prípadne od spoločnosti, ktorá vykonávala elektrickú inštaláciu. 

nedeľa 24. novembra 2013

Kontrola elektrických zariadení v budovách 1. časť

štvrtok 21. novembra 2013

Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie


Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie v iný druh energie (napríklad na svetlo, teplo alebo na mechanickú energiu pre pohon). Medzi elektrické spotrebiče patria:

 • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (variče, mixéry, žehličky, vysávače, chladničky, práčky, bojlery, sporáky, umývačky riadu, grily a podobne)
 • elektrické svietidlá (pevne zabudované, prenosné, svietidlá na malé napätie so zabudovanými transformátormi a podobne)
 • elektrické zariadenia informačnej techniky (výpočtová telekomunikačná, kancelárska technika a podobne)
 • prístroje spotrebnej elektroniky (televízne prijímače, videá, hudobné veže)
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia (ak sú súčasťou pripojenia spotrebiča)
 • elektrické a elektronické meracie prístroje napájané zo sieťového napätia
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru (stropné a podlahové vykurovanie, elektrická inštalácia v nábytku a podobne)Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa manipulácie:
 • prenosné spotrebiče - spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje do hmotnosti 18 kg (vysávač, varič, gril, rýchlovarná kanvica, šijací stroj a podobne) Prenosné spotrebiče sa ďalej rozdeľujú na: spotrebiče držané v ruke (žehlička, fén, holiaci strojček, kávovar a podobne).
 • neprenosné spotrebiče - spotrebiče s hmotnosťou nad 18 kg, ktoré sa pri svojej činnosti neprenášajú (chladnička, práčka, mangel, sporák a podobne).
 • pripevnené spotrebiče - spotrebiče pripevnené k podložke, určené k používaniu (klimatizačná jednotka, kompresorová jednotka, elektrický ohrievač vody, prietokový ohrievač, smažiaca panvica, odsávač pár a podobne).


Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania (5 skupín):
 • skupina A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • skupina B Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach)
 • skupina C Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby)
 • skupina E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti


Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesené. Elektrické ručné náradie tvorí vlastne tiež elektrický spotrebič. Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom rozdeľujeme elektrické ručné náradie, podobne ako elektrické spotrebiče do tried.

 • Spotrebiče ochrany I
 • Spotrebiče ochrany II
 • Spotrebiče ochrany IIIPozvánka na kurz elektrotechnikov dňa 10. decembra 2013

streda 20. novembra 2013

Príprava pre výkon východiskovej revízie

Príprava k samotnej revízií sa skladá  z týchto činností:

1. Zhromaždenie podkladov o danom objekte:

 • dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • poznámkový blok s písacími potrebami


2. Preštudovanie technickej dokumentácie
 • druhy použitých ochrán pred úrazom elektrickým prúdom
 • prevádzkové napätia a prúdy jednotlivých obvodov
 • umiestnenie zdrojov a rozvádzačov v predmetnom objekte
 • skratové prúdy v napájacích miestach a v uzlových bodoch rozvodu
 • druhy priestorov a vonkajšie vplyvy v miestach, kde je elektrické zariadenie
 • istenie obvodov
 • počet, druhy a rozmiestnenie uzemňovačov v priestore a podobne
3. Výber vhodných meracích prístrojov potrebných pri meraní a ich príprava:
 • kontrola batérií
 • kontrola prívodových šnúr
 • kontrola príslušenstva a pod.
4. Príprava ochranných pomôcok a náradia:
 • kľúče uzáverov rozvodných skríň
 • bežné náradie
 • dielektrické rukavice, ochranná prilba, vesta, odev, obuv a podobne