utorok 22. mája 2018

Merania pri OPaOS elektrického zariadenia

Prehliadkou skontrolujeme splnenie bezpečnostných požiadaviek a noriem, či sú správne volené typy a prierezy vedení vzhľadom na vonkajšie vplyvy, voľbu a nastavenie ochranných prístrojov k predpokladanému zariadeniu. Skúškou odskúšame funkčnosť daného elektrického zariadenia, jeho bezpečnostné a ochranné funkcie. 

A vykonaným meraním si overíme, či dané elektrické zariadenie alebo spotrebič vyhovuje platným predpisom a či sú splnené predpoklady nielen pre bezpečnú prevádzku, ale aj pre ochranu osôb a majetku pri poruche. Rozsah požadovaných meraní, potrebných k preukázaniu bezpečného stavu daného predmetného elektrického zariadenia určujú platné normy pri prvých a pri pravidelných OPaOS: 


  • STN EN 61140 33 2010: 8/2004
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 
  • STN 33 2000-4-41: 9/2000 
Elektrické inštalácie budov -  Zaistenie bezpečnosti: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
  • STN 33 2000-5-54/9-2000 
Elektrické inštalácie budov - Výber a stavba elektrických zariadení.  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
  • STN 33 2000-6-61/8-2004 
Elektrické inštalácie budov.  Revízia. Východisková revízia 
  • STN ES 59009 33 1620/7-2004

Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácii v obytných budovách 


Pri OPaOS sa vykonávajú (ak sú potrebné) merania:
1. meranie spojitosti ochranných vodičov a hlavného a doplnkového pospájania
2. meranie izolačného odporu
3. meranie ochrany malým napätím SEL V a PEL V alebo ochrana elektrickým oddelením
4. meranie izolačného odporu podláh a stien
5. overenie podmienok na ochranu samočinným odpojením napájania
6. meranie odporu uzemňovača
7. merania rezistivity ( merného odporu) pôdy
8. skúška polarity
9. merania na prúdovom chrániči (RCD)
10. merania na napäťovom chrániči
11. skúška elektrickej pevnosti -napätím
12. merania na elektrických rozvodoch a zariadeniach v zdravotníctve
13. špeciálne skúšky a merania na elektrickom zariadení (pracovných) strojov
14. merania a výpočty pre posúdenie výkonu na statických kondenzátoroch
15. Meranie rovnomernosti zaťaženia
16. Merania na elektrických spotrebičoch a náradí
17.  Meranie oteplenia
18. Meranie na frekvenčných meničoch
19. Meranie osvetlenia