nedeľa 3. júna 2018

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa predošlého odseku 1 písmena b, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

 • vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa vyššie uvedeného odseku 1 písm.b,
 • vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.


Podľa § 16 odseku 8 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa hore uvedeného odseku 1 písmena b, je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa hore uvedeného odseku 1 písmena b, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písmena b,  povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa vyššie uvedeného odseku 1 písmena b dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.
Podľa § 16 odseku 9 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa vyššie uvedeného odseku 1 písmena b, je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.:

 • Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizík a pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
 • Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku 1 sú informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave.
Podľa prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. Aktualizačná odborná príprava (AOP) elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických obsahuje najmä: 
 •  Zmeny v ustanoveniach zákonov č. 124/2006 Z.z., zákona č. 125/2006 Z.z. a zákona č. 355/2007 Z.z. ; 
 • Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach; 3 - Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. 
Riziká, ktoré môžu vzniknúť pri bežnom používaní elektrických inštalácií - podľa STN: 

 • elektrické prúdy spôsobujúce úraz, 
 • nadmerné teploty (popálenie, požiar, iné zdraviu škodlivé účinky), 
 • oblúk (môže spôsobiť oslepenie, nadmerný tlak, toxické plyny), 
 • výbuch - vznietenie potenciálne výbušnej atmosféry, 
 • elektromagnetické vplyvy, podpätia, prepätia, 
 • prerušenie napájania (i prerušenie na zaistenie bezpečnosti),
 • poškodenia mechanickým pohybom zariadení elektricky aktivovaných 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -podľa STN (požiadavky na zaistenie bezpečnosti osôb, hospodárskych zvierat a majetku pri bežnom používaní elektrických inštalácií): 
 • základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom), 
 • ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), 
 • ochrana pred tepelnými účinkami, 
 • ochrana pred nadprúdom, 
 • ochrana pred rušivým napätím a opatrenia 
Základné pravidlo ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - podľa STN: 
Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami.