pondelok 29. októbra 2018

Chceš sa stať revíznym technikom elektrických zariadení?

štvrtok 16. augusta 2018

POZOR NA PLATNOSŤ OSVEDČENIA!

utorok 5. júna 2018

Podklady k vykonávaniu OPaOS elektrického zariadenia


Dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu

Podkladom pre OPaOS musí byť elektrotechnikovi  projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vedenie predpísanej technickej dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z„ Je iste dobré vedieť; kto a kedy vypracoval dokumentáciu alebo jej zmeny, no dôležitejšia je použiteľnosť·dokumentácie pre vyžadované úkony. 


Čo očakávame od dokumentácie? 

V prvom rade sú to dôležité informácie. Napríklad: 
 • Informácie o určení prostredí alebo vonkajších vplyvov (protokol), 
 • spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom s ohľadom na priestory a nebezpečenstvom úrazu, charakteristické údaje o zariadení ( S TN 3 3 2000-1) a zaradenie elektrického zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z., 
 • informácie o voľbe druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie,umiestnenie),
 • informácie o vodičoch a kábloch,
 • informácie o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok,
 • priestorové podmienky v elektrárňach, spínacích staniciach a v transformovniach a ochranné pásma,
 • informácie o stavebnom vyhotovení káblových kanálov, akumulátorových, nabíjacích a elektrických staníc - informácia o spôsobe riešenia, napr. podľa STN,
 • požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch,
 • spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.
 • návody na použitie od výrobcov jednotlivých dôležitých zariadení
 • informácie o zmenách
Pri vyhradených technických zariadeniach elektrických skupiny A s vysokou mierou ohrozenia, musí byt' dokumentácia pred vykonaním realizácie predmetného elektrického zariadenia osvedčená pracovníkmi oprávnenej právnickej osoby - OPO (TI, a.s.). Ak dokumentácia osvedčená bola konečným úkonom pred uvedením do prevádzky je prvá úradná skúška, ktorú vykonáva TI, a.s„ Zmyslom úradnej skúšky je, overiť, či zariadenie bolo zmontované v súlade s osvedčenou dokumentáciou a posúdiť vplyv prípadných zmien na bezpečnosť zariadenia. V prípade, že sa jedná o nové zariadenie, vykonanie prvej OPaOS bez dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia svedčí o neprofesionálnom prístupe. Vykonanie prvej OPaOS elektrickej inštalácie alebo elektrického zariadenia je úkonom predchádzajúcim prvej úradnej skúške. Ak vyhradené technické zariadenie elektrické vyhovelo prvej úradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške OPO, vydá Osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii, vyskúšané technické zariadenie elektrické označí symbolom napr. TI a posledným dvojčíslom roku, v ktorom bola vykonaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška. 

Problémom je, ak dokumentáciu nemáme k dispozícii. Čo s tým? 
Samotná OPaOS je činnosť, ktorá je zmesou kontroly, prehliadky, merania a vyhodnocovania. Ak dokumentáciu nemáme, sú problémy ako posudzovať, ako vyhodnocovať. Či chceme alebo nie, v prípade, že OPaOS skúšku vykonáme svedomito musíme potrebné informácie získať na mieste a „spracovať" si zjednodušenú dokumentáciu, ktorú obyčajne zužitkujeme v popise zariadenia. 

Upozorniť zamestnávateľa na povinnosť vyplývajúcu z§ 13 zákona č. 124/2006 Z.z o BOZP je korektné. 

Protokol o určení vonkajších vplyvov (prostredia)

Protokol musí byť vypracovaný odbornou komisiou v súlade s STN 33 0300, STN 33 2000-3 a STN 33 2000-5-51. Protokol musí obsahovať svoje číslo, meno pracovníka, kto ho vypracoval a dátum vypracovania.
Ak
elektrotechnik zistí, že nie sú určené protokolom vonkajšie vplyvy v danom priestore a nejedná sa o jednoduchú prevádzku, musí zvážiť, či je schopný posúdiť sám vonkajšie vplyvy vzhľadom na elektrické zariadenie. Ak nepozná súvislosti medzi technológiou, BOZP a požiarnou bezpečnosťou v danom priestore, vystavuje sa nebezpečenstvu, že pri havárii alebo úraze bude braný na trestnú zodpovednosť za nedbalostný trestný čin. Z princípu je dôležité uvedomiť si, že určovať prostredie alebo vonkajšie vplyvy je práca komisie.

Záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.


Ide o dôležité doklady, ktorých zoznam musí obsahovať Správa o prvej OPaOS, ako sú: 

 • protokoly o meraní izolačných stavov káblov pred a po ich položení,
 • protokoly o kusových skúškach výrobcov rozvodných zariadení,
 • osvedčenia, atesty výrobkov použitých v elektrickej inštalácii (svietidlá, konvertory, ventilátory a pod.),

Správy z predchádzajúcej OPaOS. 

Pri periodickej OPaOS treba, aby prevádzkovateľ elektrického zariadenia predložil ostatnú správu o OPaOS. Dôležité sú najmä údaje, kedy bola vykonaná, meno odborného pracovníka a dátum predchádzajúcej OPaOS, výsledky meraní, zistené nedostatky a vyhodnotenie, spôsob odstránenia nedostatkov

Záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickom zariadení počas jeho prevádzky.
Ide o záznamy o vykonaných skúškach a meraniach a kontrolách elektrického zariadenia napríklad pri zmene ich polohy, premiestnení a pod., čoho dôsledkom môže byť zmena elektrických vlastností. Každý takýto písomný záznam musí byť podpísaný povereným pracovníkom a dátumom jeho vykonania.

Záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa plánu preventívnej údržby elektrického zariadenia

Prevádzkovateľ predloží elektrotechnikovi na jeho požiadanie záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa plánu preventívnej údržby. Každý takýto záznam musí obsahovať dátum a podpis povereného pracovníka. Vyžaduje sa to v prípadoch, kde je vypracovaný plán preventívnej údržby na základe predĺženia lehôt vykonávania OPaOS na elektrických zariadeniach.

Doklady a zápisy z kontrolnej a dozornej činnosti Inšpekcie práce, orgánov požiarnej ochrany

Pokiaľ v období pred OPaOS bola vykonaná na danom zariadení dozorná alebo kontrolná činnosť, prevádzkovateľ na požiadanie predloží ich záznam elektrotechnikovi pred výkonom OPaOS. Kontroluje sa odstránenie zistených závad a nedostatkov, pokiaľ sú tieto uvedené v zázname.

Doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a údržbu elektrických zariadení

V prípade, že ide o OPaOS vyhradeného technického zariadenia elektrického hlavne skupiny A, odporúča sa, aby si elektrotechnik vyžiadal zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti na tomto zariadení.

Kontroluje sa predpísaná odborná spôsobilosť pracovníkov vykonávajúcich činnosti na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Často sa stáva, že pracovníci, ktorí nemajú požadovaný rozsah elektrotechnickej spôsobilosti vykonávajú činnosti napríklad aj na zariadeniach VN, hoci vlastnia osvedčenie len do 1000 V. Preto je vhodné prevádzkovateľa na tieto skutočnosti upozorniť. 


nedeľa 3. júna 2018

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa predošlého odseku 1 písmena b, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

 • vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa vyššie uvedeného odseku 1 písm.b,
 • vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.


Podľa § 16 odseku 8 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa hore uvedeného odseku 1 písmena b, je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa hore uvedeného odseku 1 písmena b, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písmena b,  povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa vyššie uvedeného odseku 1 písmena b dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.
Podľa § 16 odseku 9 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa vyššie uvedeného odseku 1 písmena b, je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.:

 • Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizík a pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
 • Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku 1 sú informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave.
Podľa prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. Aktualizačná odborná príprava (AOP) elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických obsahuje najmä: 
 •  Zmeny v ustanoveniach zákonov č. 124/2006 Z.z., zákona č. 125/2006 Z.z. a zákona č. 355/2007 Z.z. ; 
 • Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach; 3 - Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. 
Riziká, ktoré môžu vzniknúť pri bežnom používaní elektrických inštalácií - podľa STN: 

 • elektrické prúdy spôsobujúce úraz, 
 • nadmerné teploty (popálenie, požiar, iné zdraviu škodlivé účinky), 
 • oblúk (môže spôsobiť oslepenie, nadmerný tlak, toxické plyny), 
 • výbuch - vznietenie potenciálne výbušnej atmosféry, 
 • elektromagnetické vplyvy, podpätia, prepätia, 
 • prerušenie napájania (i prerušenie na zaistenie bezpečnosti),
 • poškodenia mechanickým pohybom zariadení elektricky aktivovaných 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -podľa STN (požiadavky na zaistenie bezpečnosti osôb, hospodárskych zvierat a majetku pri bežnom používaní elektrických inštalácií): 
 • základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom), 
 • ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), 
 • ochrana pred tepelnými účinkami, 
 • ochrana pred nadprúdom, 
 • ochrana pred rušivým napätím a opatrenia 
Základné pravidlo ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - podľa STN: 
Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami. 

utorok 22. mája 2018

Merania pri OPaOS elektrického zariadenia

Prehliadkou skontrolujeme splnenie bezpečnostných požiadaviek a noriem, či sú správne volené typy a prierezy vedení vzhľadom na vonkajšie vplyvy, voľbu a nastavenie ochranných prístrojov k predpokladanému zariadeniu. Skúškou odskúšame funkčnosť daného elektrického zariadenia, jeho bezpečnostné a ochranné funkcie. 

A vykonaným meraním si overíme, či dané elektrické zariadenie alebo spotrebič vyhovuje platným predpisom a či sú splnené predpoklady nielen pre bezpečnú prevádzku, ale aj pre ochranu osôb a majetku pri poruche. Rozsah požadovaných meraní, potrebných k preukázaniu bezpečného stavu daného predmetného elektrického zariadenia určujú platné normy pri prvých a pri pravidelných OPaOS: 


 • STN EN 61140 33 2010: 8/2004
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 
 • STN 33 2000-4-41: 9/2000 
Elektrické inštalácie budov -  Zaistenie bezpečnosti: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • STN 33 2000-5-54/9-2000 
Elektrické inštalácie budov - Výber a stavba elektrických zariadení.  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
 • STN 33 2000-6-61/8-2004 
Elektrické inštalácie budov.  Revízia. Východisková revízia 
 • STN ES 59009 33 1620/7-2004

Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácii v obytných budovách 


Pri OPaOS sa vykonávajú (ak sú potrebné) merania:
1. meranie spojitosti ochranných vodičov a hlavného a doplnkového pospájania
2. meranie izolačného odporu
3. meranie ochrany malým napätím SEL V a PEL V alebo ochrana elektrickým oddelením
4. meranie izolačného odporu podláh a stien
5. overenie podmienok na ochranu samočinným odpojením napájania
6. meranie odporu uzemňovača
7. merania rezistivity ( merného odporu) pôdy
8. skúška polarity
9. merania na prúdovom chrániči (RCD)
10. merania na napäťovom chrániči
11. skúška elektrickej pevnosti -napätím
12. merania na elektrických rozvodoch a zariadeniach v zdravotníctve
13. špeciálne skúšky a merania na elektrickom zariadení (pracovných) strojov
14. merania a výpočty pre posúdenie výkonu na statických kondenzátoroch
15. Meranie rovnomernosti zaťaženia
16. Merania na elektrických spotrebičoch a náradí
17.  Meranie oteplenia
18. Meranie na frekvenčných meničoch
19. Meranie osvetlenia


sobota 19. mája 2018

Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosti na technických zariadeniach elektrických a na elektrických inštaláciách

Pre posudzovanie kvalifikácie alebo odbornej spôsobilosti v elektrotechnike musíme vychádzať z dvoch predpisov: 


 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (pozn.: vo vyhláške sa uvádza „odborná spôsobilosť osôb"), 
 • STN 34 3100:2001 (pozn.: v norme sa uvádza „kvalifikácia osôb") 

Odborná spôsobilosť pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

Fyzická osoba môže (podľa § 16 odsek 1 zákona č. 124/2006 Z. z.) obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti. 
Podľa § 19 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., poznáme nasledovnú odbornú spôsobilosť pre činnosť na technickom zariadení elektrickom: 

§ 22 -samostatný elektrotechnik,
§ 23 -elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
§ 24 -revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického


Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a činnosti, ktoré osoby môžu vykonávať - podľa STN 34 3100

Podľa normy STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, poznáme nasledovné kvalifikácie osôb: 

Osoby bez elektrotechnického vzdelania:
 • znalá osoba, 
 • znalá osoba s vyššou kvalifikáciou
Činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže vykonávať osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa §§ 21, 22, 23 alebo 24 Vyhlášky MPSVR SR  č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Odborné vzdelanie (kto je elektrotechnik) a odborná prax -podľa Vyhlášky MPSVR SR  č. 508/2009 Z. z.

Podľa § 21 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (časová verzia predpisu účinná od: 01.09.2014): 
 • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
 • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín elektrotechnické minimum.

Na základe uvedených ustanovení, minister školstva SR vydal Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 O o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik. V prílohe tohoto metodického usmernenia je zoznam študijných odborov a učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

Upozornenie: Uvedené metodické usmernenie, vrátane príloh Ministerstvo školstva SR vydalo len 
pre stredné školy (nevydalo ho pre iné oprávnené osoby na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce). 

 • Zoznam študijných alebo učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21 odsek 2 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu 


 • 23 87 6 mechatronika
 • 24 66 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
 • 24 87 2 02 autoopravár – elektrikár
 • 37 39 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
 • 37 65 6 technika a prevádzka dopravy
 • 37 78 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
 • 39 17 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
 • 39 18 6 technické lýceum (po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika)
Od 1. januára 2014 sa v zmysle zmeny danej vyhláškou 398/2013 Z. z, za elektrotechnika. u ktorého je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v obmedzenom rozsahu, považuje sa osoba, ktorá absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín. 

Odborným vzdelávaním v akreditovanom vzdelávacom programe sa rozumie ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti v zmysle § 4 odseku 1 písmena a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborné vzdelávanie môžu poskytnúť akreditované vzdelávacie organizácie podľa uvedeného zákona. 

K§ 21 odseku 3 - ustanovenie upravuje v súlade s § 27 odsek 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP výnimku pre školy s učebným, odbormi alebo so študijnými odbormi elektrotechnického zamerania, podľa ktorej môžu vydať osvedčenie pre odborný stupeň elektrotechnik ako súčasť záverečných skúšok. 


Škola uvedená v § 27 odseku 3 zákona č. 124/2006 Z. z. môže tiež overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok. Ustanovenie odseku 3 bolo prevzaté z pôvodného § 25 predchádzajúcej  vyhlášky. Tento text bol v novej vyhláške zapracovaný do § 15 a § 21.
Elektrotechnické vzdelanie sa preukazuje vysvedčením a výučným listom, maturitným vysvedčením alebo diplomom. 

piatok 18. mája 2018

Pozvánka na akreditované školenie s certifikátom.Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Vážená pani, vážený pán,

chcete aj Vy patriť do skupiny viac ako 15.000 absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti odbornej spôsobilosti v elektrotechnike? Školíme už 25 rokov. Ak áno, neváhajte a prihláste sa na kurz „Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike“, ktorý sa uskutoční dňa:Komu je školenie určené
Pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov (elektrotechnológia, technológie elektroniky, rádioelektronika, vákuová technika, mikroelektronika, elektronické komunikácie v letectve, elektronické systémy, rádioelektronika, infoelektronika, technológie výroby v elektronike, elektronické komunikácie v letectve, rádioelektronika, výpočtová technika,bezpečné riadenie procesov,automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín, automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, a podobne).

Školenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

Dostanete certifikát
Po úspešnom absolvovaní školenia získate „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“, ktoré platí na celom území Slovenskej republiky. Osvedčenie sa vydáva na dobu 5 rokov. Jeho platnosť je obmedzená ďalšími povinnosťami.
Za skvelú cenu


V cene je zahrnuté

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, Aktualizačná odborná príprava (elektronická kniha), Elektrotechnická spôsobilosť (elektronická kniha), testové otázky a odpovede (elektronická kniha), ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom (elektronická kniha), revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (elektronická kniha), konzultácie zdarma.Darček - športové zipsové slúchadlá do uší. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

Miesto konania

APOLLO klub, Súkennícka 4, 82109 Bratislava

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

Prihláste sa
V prípade záujmu Vás poprosíme o vyplnenie prihlášky a jej zaslanie emailom na adresu: elektroskolenia@gmail.com. Pre informácie o mieste konania školenia sa môžete informovať priamo na tel. 0948 745 454, ďalšie informácie nájdete na stránke: mipelmp.sk alebo elektroskolenia.sk. Kurz začína o 9:00 končí približne o 14:30 hod. V areáli je bezplatné parkovanie.

Tešíme sa na Vás.

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
Jana Zachová 0948745454

e-mail: elektroskolenia@gmail.com
web: www.mipelmp.sk alebo elektroskolenia.sk

štvrtok 17. mája 2018

Čo je pohyblivý prívod a šnúrové vedenie a na čo sa používajú


Pohyblivý prívod je sústava ohybného kábla alebo šnúry, ktorá je vybavená vidlicou určenou na pripojenie elektrického zariadenia k elektrickej sieti. Pohyblivé prívody sú k elektrickému zariadeniu pripojené buď priamo alebo cez koncovku, ktorá je súčasťou pohyblivého prívodu .

Čo je šnúrové vedenie a na čo sa používa:

Šnúrové vedenie je sústava ohybného kábla, ktorá sa používajú na dočasný rozvod elektrickej energie (napríklad pri dočasných elektrických zariadeniach) na prechodných pracoviskách alebo pri prechodných odberných zariadeniach.Na čo sa používajú pohyblivé prívody:

Pohyblivé prívody sa používajú na pripojovanie pohyblivých prenosných elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a popojazdných (pojazd na malé vzdialenosti - napríklad žeriavy) elektrických predmetov a zariadení na pevný rozvod elektrickej energie. Až na výnimky (výnimky tvoria pevno pripojené elektrické zariadenia) možno ich použiť na pripájanie a odpájanie obvodov bez zaťaženia (vo vypnutom stave) .


Aké druhy pohyblivých prívodov poznáme:

Podľa vyhotovenia druhého konca (na jednom konci je vidlica):
 • pevne pripojené - pohyblivé prívody, ktoré sú vybavené na jednom konci vidlicou a druhý koniec je voľný, so žilami upravenými na pevné pripojenie do svoriek napájaného elektrického predmetu
 • oddeliteľné - pohyblivé prívody, ktoré majú na jednom konci vidlicu a na druhom konci nástrčku (napr. šnúra na pripojenie monitora zo skrinky stolového počítača)
 • predlžovacie - pohyblivé prívody, ktoré majú na jednom konci vidlicu a na druhom pohyblivú zásuvku .

Podľa vyhotovenia poznáme nasledovné druhy pohyblivých prívodov: • Pohyblivé prívody bez ochranného vodiča (PE) sa môžu robiť len s neoddeliteľnou vidlicou a na druhom konci sú buď pevne pripojené ku svorkám elektrického predmetu triedy II alebo III alebo na druhom konci sú opatrené nezameniteľnou nástrčkou určenou pre prívodky elektrických predmetov triedy II alebo III.
POZNÁMKA : V norme [367] v jej článku 5.2.3 j e uvedené: vidlica a koncovka musia zodpovedať typu, ktorý je určený na pripojenie rovnakej triedy prístroja podľa /EG 60536. Prívodná šnúra s koncovkou na prístroj triedy II však môže mať vidlicu na prístroje triedy I podľa EG 60083 alebo na iné trojkontaktné systémy.

 • Oddeliteľné pohyblivé prívody musia mať vidlicu i nástrčku na rovnaký menovitý prúd a rovnaké menovité napätie a musia mať rovnaký počet pólov. Výnimku tvoria oddeliteľné pohyblivé prívody s vidlicou 6A, ktoré majú na druhom konci nezameniteľnú nástrčku na menší menovitý prúd (menší ako 6A, napr. na 2,5 A), ktoré sú určené pre elektrické spotrebiče malého výkonu (do 100 W).

Všeobecne: Na jednu vidlicu pohyblivého prívodu môže byť pripojený len jeden pohyblivý prívod. Táto podmienka platí i pre nástrčky a pohyblivé zásuvky.

Ukladanie a pripájanie pohyblivých prívodov a šnúrových vedení:


Pohyblivé prívody sa musia klásť tak, aby neboli mechanicky poškodené a aby boli chránené pred škodlivým pôsobením a aby neprekážali (nesmú ležať na zemi tam, kde by mohli byť poškodené 
pri bežnom používaní ani na podkladoch , ktoré by mohli poškodiť ich plášte, ďalej sa nesmú viesť cez vlhké, zablatené a frekventované miesta, ani cez miesta s výbušnými a ľahko zápalnými látkami - inak musia byť chránené krytom, obložením, polohou)

Pre zavesenie pohyblivých prívodov a šnúrových vedení musia byť použité vhodné podpery
(mechanická pevnosť, dostatočná výška, aby šnúry neprekážali, zariadenia na upevnenie šnúr).

Vzdialenosť podpier musí byť taká, aby šnúry neboli veľmi mechanicky namáhané - pri vzdialenosti podpier nad 5 m musia byť šnúry na podperách zaistené proti posunutiu a pri
vzdialenosti podpier nad 15 m je potrebné šnúru zavesiť na nosné lano)

Pri prechode cez dopravné smery (napr. cesty) je treba pohyblivé prívody zavesiť dostatočne vysoko alebo ich uložiť do krytov na zemi.

Pohyblivé prívody, ktoré s a pri práci pohybujú musia byt' uložené tak, aby sa nepoškodili, nekrútili (navíjače, a pod.)

Okrem výnimiek sa pohyblivé prívody k pevnému rozvodu i k rozvodu zo šnúrových vedení
pripájajú len cez zásuvkové spoje. Celková dÍžka pohyblivého prívodu (vrátane ''predlžovačiek') nemá prekročiť 50 m. Ak má byť pohyblivý prívod dlhší, musí sa pripojovaný spotrebič spoľahlivým spôsobom chrániť proti nebezpečnému dotyku.

streda 16. mája 2018

Ochrana pred prepätím, LPS - systémy ochrany pred bleskom

Čo je prepätie - Pod pojmom prepätie rozumieme akékoľvek zvýšenie úrovne napätia
v elektrickom a elektronickom obvode nad najvyššiu dovolenú hodnotu napätia v danom obvode. Obvykle sa pod pojmom prepätie rozumie krátkodobé prepätie, ktorého doba trvania nepresahuje stovky mikrosekúnd. Prepätím často býva mimoriadne vysoké napätie, ktoré okrem možného zničenia elektrického zariadenia môže spôsobiť úraz obsluhy tohoto zariadenia.

Vznik prepätia je obvykle náhodný jav - jednotlivé prepätia sa líšia ich zdrojom, tvarom a časom trvania. Zdrojom prepätia môže byť napríklad úder blesku alebo spínanie elektrických zariadení. Zdroj prepätia a vlastnosti vedenia, ktorým je prepätie šírené majú podstatný vplyv na účinky, ktorými prepätie pôsobí na konkrétne elektrické zariadenie a na jeho okolie.

Krátkodobé prepätie nazývame prepätím impulzným.
Prepätia podľa pôvodu ich vzniku

Prepätia atmosférické, ktoré sú vyvolané vplyvom blesku, patria medzi veľmi nebezpečné prepätia, ktorých účinky sa prejavujú až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov od miesta úderu blesku. Prúdy bleskového výboja sa pohybujú v jednotkách až stovkách kA s dobou nábehu 20 až 200 kNμs. Rušivé napätie bleskového výboja dosahuje desiatky až stovky kV.

Spínacie prepätia, sú produktom spínania všetkých elektrických spínacích zariadení, v ktorých vzniká elektrický výboj (najmä však elektrických zariadení vn a vvn). Veľkosť prepätia závisí od konštrukcie spínacieho zariadenia (dôležitým parametrom je rýchlosť spínacieho procesu), veľkosti spínaného prúdu a napätia a od impedančných pomerov elektrickej siete, ktorej súčasťou je príslušné spínacie zariadenie.

Prepätia vplyvom elektrostatických výbojov, môžu byť produktom prúdenia tekutín alebo trenia materiálov (na elektronické zariadenie sa môžu dostať napríklad z rúk pracovníka vykonávajúceho servis príslušného zariadenia). Tieto prepätia sú charakteristické nízkou energetickou úrovňou (v desiatkách mJ) a napätím do 1 5 kV.

Prepätie vplyvom nukleárnych výbuchov, vzniká pri nukleárnom výbuchu. Jedná sa o krátke impulzy dÍžky 1 00 ns až 1 O μs s dobou nábehu v jednotkách až desiatkách ns a intenzitou elektrického poľa až 1 00 kV /m.
pondelok 14. mája 2018

Odborná spôsobilosť na činnosť na technických zariadeniach elektrických Poučená osoba podľa § 20

Školenie vo vzťahu k elektrickým zariadeniam

podľa

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti s ochrany práce pri práci s technickými zariadeniami elektrotechnickými...a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené

Odborná spôsobilosť na činnosť na technických zariadeniach elektrických 

Poučená osoba podľa § 20 – obsah školenia

Odborná spôsobilosť pre neelektrotechnikov.

Podľa nového zákona č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 124/2006Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Obsah školiaceho materiálu
 • Úvodné ustanovenia 
 • Na koho sa poučenie vzťahuje 
 • Lehoty na opakované pravidelné preškolenia osôb podľa §20 Vyhlášky č.508/2009 Z. z. 
 • Pracovníci podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §20 môžu: 
 • Miestne, prevádzkové a bezpečnostné predpisy vypracované podľa pracovných dohôd so zamestnávateľom a zamestnancom 
 • Záver 

 • Úvodné ustanovenia
Podľa nového Zákona č.154/2013 Z. z., ktorým sa mení a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Podľa § 7, citovaného zákonu zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne, alebo aj právnickej osoby na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce prostredníctvom v pravidelných dvojročných lehotách, najmä z nových právnych predpisov a nových technických noriem. Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16, zákona č. 124.

Odbornú spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam predpisuje nová vyhláška č.508/2009 Z. z.

Táto vyhláška rozdeľuje pracovníkov na dve skupiny a to na:
Pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania – § 20.
Pracovníkov s elektrotechnickým vzdelávaním - § 21 – 24.

Osoba, ktorá prichádza do styku s elektrickým zariadením musí byť minimálne poučená vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o nebezpečenstvách, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej manipulácie s elektrickým zariadením.

Nepoučená osoba je laikom. Laik by sa nemal nachádzať v súčasne v žiadnej firme. Každý pracovník by mal absolvovať školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti podľa vyššie citovanej vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a získať tak

Odbornú spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom 
podľa § 20 Poučená osoba. 

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickým požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom (zápisom a pod.) .

Poučená osoba je od riaditeľa počnúc až po upratovačku, či vrátnika končiac.

Oboznámenie podľa nového zákona č. 154/2013 Z. z, však pracovníci často nevedia robiť. Podľa § 8 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný preukázať, že zamestnanec bol oboznámený o spôsobe používaní pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj, ktorý používa pri práci.

Aká je prax? Školenie na získanie odbornej spôsobilosti na technickom zariadení elektrickom sa buď vôbec nevykonáva alebo sa vykonáva len na papieri. Existuje celá rada bezpečnostných technikov, ktorí majú uzavreté desiatky dohôd s firmami, ktorým zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vrátane školení. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by „ títo podnikatelia “ aj plnili svoje záväzky a vykonávali svoju prácu zodpovedne. Aj keď papierovo je všetko v najlepšom poriadku, zamestnanci neboli celé roky školení, nepoznajú základné zásady bezpečnosti pri práci, robia nebezpečné zásahy do elektrického zariadenia, používajú nebezpečné postupy, ... A to často z nevedomosti. Potom je už len krôčik k úrazu, k havárii, či inej nepríjemnej udalosti. Kompetentní by sa mali nad týmto zamyslieť. Alebo sa čaká až keď sa objavia nejaké udalosti? Treba si uvedomiť, že prevencia je vždy lacnejšia ako odstraňovania vzniknutých následkov.

Veľmi dôležitá pri takomto školení je voľba obsahu školenia. Všeobecné zásady sú jasné, ale je treba vedieť koho čo školiť. Iný bude rozsah a náplň školenia pre administratívnych pracovníkov, ktorí pri svojej činnosti prichádzajú do styku s osobnými, počítačmi, tlačiarňami, s elektrickými spotrebičmi ako sú napríklad rýchlovarná kanvica, varič, stolový ventilátor a pod. a iná bude náplň školenia pre stavebných robotníkov obsluhujúcich stavebné stroje, ručné elektrické spotrebiče a náradie používané zväčša vo vonkajšom prostredí. Každý teda prichádza pri svojej činnosti s inými technickými zariadeniami do kontaktu. Podľa toho treba citlivo postupovať.

Školenie pracovníkov by sa malo pohybovať v rozsahu 4 až 6 hodín (podľa predmetu činnosti). Rozsah navrhne školiteľ, akonáhle sa oboznámi s charakterom práce školených pracovníkov. Mali by sa preto oboznámiť s ich činnosťou z pohľadu bezpečnosti obsluhy a mali by vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takým zariadením (obsluha, práca v nebezpečnom prostredí a pod.) môže dôjsť k úrazu človeka, a to s trvalými následkami. Treba si uvedomiť, že vždy je lacnejšia prevencia ako odstraňovanie dôsledkov úrazu, havárie a pod. Ak sa školenie v organizácii vykonáva pravidelne, pracovníci si dávajú väčší pozor na bezpečnosť pri práci a pravdepodobnosť úrazu či havárie je menšia. Ak však k niečomu predsa len dôjde, vedia ako sa majú zachovať a sú vyškolení v poskytovaní prvej pomoci, takže privolaná zdravotnícka pomoc môže prinavrátiť postihnutého do života veľmi rýchlo. Tieto a ďalšie argumenty preto treba vyzdvihnúť, aby zamestnávateľ takémuto školeniu venoval náležitú pozornosť. Je na školiteľovi, aby vedel udržať pozornosť školených pracovníkov tak, že ich upozorní na príklady z praxe a pod. 


Podľa aktuálnej vyhlášky pri poučení je treba klásť dôraz najmä na správny postup pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom. Akosi sa z toho vytratilo zacvičenie v poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie. Kde boli lekári, keď sa tvorila Vyhláška? Každému je predsa jasné, ak do päť minút neposkytneme prvú pomoc a nezabezpečíme mozgovým bunkám okysličenú krv, tak tieto nenávratne odumrú. Rýchla záchranná služba to do piatich minút nemusí stihnúť...

Na konci školenia je vhodné urobiť ústny pohovor so školenými pracovníkmi o prednesenej problematike. Môže to byť overené testom alebo položením niekoľkých otázok. Príklady týchto testov môžu byť uvedené pri zahájení výkladu problematiky školiteľom a vychádzajú zo skúseností školení v iných organizáciách.

Školiteľ musí vedieť pracovníkov zaujať a prednášku obohatiť o vlastné skúsenosti z praxe, uviesť praktické príklady, názorné ukážky s využitím modernej didaktickej pomôcky(spätný projektor, dataprojektor, výučbový film alebo figurínu , na ktorom si prítomní prakticky nacvičia správny postup resuscitácie a pod.

Toto školenie a prednášky môže zabezpečiť naša spoločnosť. Máme stanovených kvalifikovaných lektorov, skúšajúcich, vedieme evidenciu osvedčení, zápisy o skúške, doklady a pod.).

Absolvovaním školenia sa zabezpečí preukázateľné poučenie v rozsahu vykonávanej činnosti na určenom technickom zariadení elektrickom a vycvičenie pracovníkov v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Po absolvovaní školenia a zaplatení účastníckeho poplatku je preukazovaná odborná spôsobilosť Zápisom o poučení alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k elektrickým zariadením.

Súčasťou preškolení je ponuka 100 stranovej príručky: BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami.  K dispozícii je tiež Aktuálna publikácia od renomovaného autora Ing. Jána Meravého: Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrotechnikov. Publikácia je k dispozícii vo firme MIPEL, spol. s r.o.

Na koho sa poučenie vzťahuje:

 • Pracujúci v administratíve, ktorí používajú na pracovisku počítače, terminály el. kalkulačky, elektrické spotrebiče ako sú: variče, kávovary, kávomlynčeky, mixéry, kopírovacie stroje, rádioprijímače, televízory, stolné svietidlá, predlžovacie šnúry a pod;
 • Pracovníci vo výrobe, ktorí používajú el. zariadenia uvedené v predchádzajúcom bode a používajú ich len v nevýrobných (suchých a čistých) priestoroch a ktorí používajú el. ručné náradie (ručné el. vŕtačky, ručné el. brúsky, el. spájkovačky a pod.;
 • Pracovníci, ktorí pracujú na pracovných strojoch (sústruhy, stolové a stojanové vŕtačky, brúsky a pod.);
 • Pracovníci, ktorí zvárajú s oblúkovými, plazmovými a odporovými zváracími zariadeniami;
 • Vodiči všetkých druhov elektrických dopravných prostriedkov;
 • Pracovníci v prevádzkach, ktorí priamo obsluhujú (zapínajú, vypínajú, regulujú atď.) el. zariadenia ako sú: výrobné linky, (a ich častí), čerpadlá, miešadlá, dopravníky, kompresory, podávače, drviče, mlyny, zdvíhacie zariadenia (žeriavy, výťahy, kladkostroje), el. zariadenia na stavbách, zariadenia pre veľkokuchyne, pračky, lisy a pod.)
 • Obsluhujú, prípadne pracujú na zariadeniach, kde je táto kvalifikácia predpísaná v návode na obsluhu;
 • Pracovníci na stavbách – miešačky, zapínajú spotrebiče a náradia staveništného rozvádzača, požívajú elektrické náradie. A tam, kde je táto kvalifikácia predpísaná v miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisoch pracoviska;
 • Pracovníci v laboratóriách: (chemických, fyzikálnych, potravinárskych, poľnohospodárskych, zdravotníckych a pod.),
 • Vodiči všetkých druhov elektrických dopravných prostriedkov.

Podľa §8 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný preukázať, že zamestnanec bol oboznámený o spôsobe používania pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj, alebo nástroj, ktorý používa v práci.

Lehoty na opakované pravidelné preškolenia osôb, podľa § 20, vyhl. č. 508/2009 Z. z.:

Školenie sa má opakovať v lehote raz za dva roky podľa odporúčania elektrotechnických inštitúcií. Tým sa rozumie termín nie dlhší ako 24 mesiacov, pri zmene pracoviska, pri zmene bezpečnostných predpisov alebo pri preradení na iný druh práce.

Pracovníci podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z., § 20 môžu:

 • obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia (nízke napätie nn je 1000 V voči zemi) vyhotovené tak, že nemôžu dôjsť do styku s časťami pod napätím; môžu podľa návodu aj udržiavať (kontrolovať, čistiť, mazať ap.) vždy iba vo vypnutom stave a bez takého rozoberania, pri ktorom by sa musel použiť nástroj;
 • vo vypnutom stave môžu premiestňovať a používať pohyblivé prívody, ak sú tieto vyhotovené podľa STN;
 • vymieňať žiarovky, žiarivky, štartéry a pod. vo vypnutých svietidlách pri rešpektovaní ostatných bezpečnostných predpisov (napr. práce z dvojitých rebríkov);
 • pracovať v blízkosti nekrytých živých častí nn pod napätím 
 • samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia do 1000 V 
 • pracovať s el. ručným náradím ; triedy izolácie II a III;
 • pracovať pod dohľadom vo vzdialenosti nie menšej ako 20 cm od nekrytých živých častí pod napätím;
 • merať skúšacími zariadeniami (napr. elektrické náradie, vodiče a káble)
 • pracovať na pracovných strojoch, pokiaľ sa pre túto činnosť nevyžaduje ešte ďalšia kvalifikácia (napr. zváračský preukaz, školenie o bezpečnosti práce na drevoobrábacích strojoch ap.);
 • vykonávať práce, ktoré nie sú zakázané, ale sa nedoporučujú: vymieňať závitové poistky rovnakej hodnoty, ale len pri odpojenej záťaži (príslušný obvod, resp. celý rozvádzač je vypnutý), zapínať a vypínať ističe v rozvádzačoch. Tieto činnosti môže vykonávať len ak sa neporuší bod 2.3.7. Všetky činnosti môžu vykonávať iba podľa návodov pre dané zariadenie, resp. podľa prevádzkových, bezpečnostných a technologických predpisov pre dané zariadenie, resp. pracovisko.
 • zapínať a vypínať akýkoľvek elektrický stroj, prístroj a spotrebič.Miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy vypracované podľa pracovných dohôd so zamestnávateľom a zamestnancom.

Ďalšou z povinností zamestnávateľa (prevádzkovateľa), podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vydávať pre organizáciu pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP – predpisy organizácie, ktoré riešia problematiku spojenú s činnosťou na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Na vybraných elektrických zariadeniach spomínaná vyhláška deklaruje odbornú spôsobilosť podľa § 20 (poučená osoba, t.j. bez elektrotechnického vzdelania) a § 21 až 23, t.j. elektrotechnici, u ktorých je odporučené v pravidelných intervaloch vykonávať školenie a overenie vedomostí, čo je potrebné zakomponovať do miestnych prevádzkových, pracovných a bezpečnostných predpisov zamestnávateľa (prevádzkovateľa).

Firma MIPEL, spol. s r.o., môže na základe objednávky vypracovať uvedené miestne a prevádzkové predpisy, plány údržby el. zariadení a bleskozvodov , plány OP a OS (revízií) el. zariadení a bleskozvodov, miestne predpisy pre osvetlenie všetkého druhu, taktiež pre stroje, prístroje, elektrické ručné náradie , nástroje , zariadenia a pod.

Konkrétne sa jedná o miestne prevádzkové predpisy pre transformovne, rozvodne, meniarne, kotolne, odovzdávacie stanice tepla, plynové regulačné stanice, nabíjacie stanice el. vozíkov, kuchyne a jedálne, strojovne vzduchotechniky a klimatizácie, strojovne výťahov a dispečingy. V kompetencii prevádzkovateľa VEZ je do miestnych prevádzkových predpisov zakomponovať Aktualizačnú prípravu elektrotechnikov podľa § 21, 22, 23, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , podľa ktorej oprávnenia sú platné, ak sú každých päť rokov. Pracovníkov je tiež nutné preškoliť v pravidelných dvojročných lehotách (§ 7 Zákona č.154/2013). Zamestnávateľ ich oboznamuje, najmä z nových právnych predpisov a nových technických noriem, čo Vám naša spoločnosť v plnom rozsahu ponúka.

Predpisy pre zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov a majetku

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600:1996 a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610:1996 . počas ich používania

Obsah a poučenie pre používateľa el. prenosného náradia a elektrických spotrebičov počas ich používania by malo obsahovať aspoň tieto hlavné zásady:

Organizácia je povinná dať preskúšať, či ochranný kontakt zásuvky, ku ktorej náradie pripojí, je spojený s ochranným vodičom (či je zásuvka chránená). Náradie nesmie byť pripojené do znečistenej alebo poškodenej zásuvky. Je potrebné sa presvedčiť, či vidlica a pohyblivá zásuvka sú takto urobené.


Ďalej s elektrickým ručným náradím je organizácia povinná - nechať zrevidovať aj predlžovacie šnúry. Ak je nutné pracovať s predlžovacou šnúrou, musí mať ochranný vodič, chránenú vidlicu a chránenú pohyblivú zásuvku. Presvedč sa, či je vidlica a pohyblivá zásuvka v tomto vyhotovení.
Ak sa zistí, že elektrické ručné náradie bolo pred započatím práce postriekané vodou (ležalo na daždi, blízko vodovodných umývadiel, výlevok ap.), alebo že boli vidlice alebo iné predlžovacie šnúry omylom ponorené do vody (alebo inej vodivej tekutiny), ihneď vráťte náradie alebo predlžovaciu šnúru na preskúšanie.

Elektrické ručné náradie určené pre ochranu samočinným odpojením alebo pospájaním sa nehodí pre prácu v mokrom prostredí alebo na kovových konštrukciách a je organizácia povinná zaistiť, aby pri všetkých prácach bol užívateľ vybavený dielektrickými (gumovými) rukavicami alebo oddeľovacím bezpečnostným transformátorom s prúdovým chráničom a aby ich pri práci používal. Pri použití dielektrických (gumových) rukavíc je nutné si uvedomiť, že chránia iba užívateľa a nie toho, kto sa dotýka holými rukami kovových zariadení, na ktorých sa s náradím pracuje.

Pred prevzatím elektrického ručného náradia zo skladu má byť na ňom vykonaná tzv. rýchla skúška, ktorá môže preukázať jeho pracovnú schopnosť.

Ak elektrické ručné náradie vykazuje pri práci mechanické závady (zahrievanie prevodovej skrine, nadmerný hluk, drnčanie) alebo elektrické závady (nerovnomerný beh, silné iskrenie akumulátora, chybná funkcia spínača, zahrievanie motorovej skrine, elektrické brnenie ap.), ihneď ho vrátiť k dôkladnej skúške.

Po dlhšom používaní je vedenie organizácie povinné vykonať dôkladnú skúšku elektrického ručného náradia podľa druhu používania podľa STN 331600.

Záver

Účelom zákona č.154/20136 Z.z., vrátane novely Zákonníka práce je vyjadriť poslanie a význam BOZP a upraviť vzájomné vzťahy jednotlivých subjektov, ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvňujú starostlivosť o BOZP.

Z tohto pohľadu je dôležité preukázateľne oboznámiť všetkých pracovníkov formou školenia a na záver školenia vykonať overenie vedomostí v rozsahu súčasne platných právnych predpisov a technických noriem podľa § 20, vyhl. 508/2009 Z.z..

Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov známy vo verejnosti ako Zákonník práce v časti Ochrana práce predpisuje systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na utváranie zameraných na utváranie podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Z toho vyplývajú povinnosti pre zamestnávateľa v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Keďže v poslednom období došlo k značným zmenám v technických predpisoch a normách objavila sa nová terminológia a nové postupy a prístupy k riešeniu, je nepísaným pravidlom, že jeden krát za dva roky organizuje zamestnávateľ pre svojich pracovníkov odborné školenia, kde svojim zamestnancom zabezpečí odborné vysvetlenie nových predpisov a danej problematiky.

Vzdelávanie je povinnosťou

Ustanovenie § 153 a nasl. Zákonníka práce ukladajú zamestnávateľovi vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov. Pritom zákon vychádza z predpokladu, že je vecou a povinnosťou zamestnanca starať sa o svoj odborný rast. Zamestnávateľ má vytvoriť možnosti, aby sa zamestnanec neustále vzdelával. Zamestnanec je teda povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovenie, preto zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si svoju získanú kvalifikáciu. Účasť na takomto vzdelávaní je výkonom práce , za ktorý patrí zamestnancovi mzda. Na školení, seminári, prezentácii účastník obyčajne Zápis, resp. osvedčenie, v ktorom je v záhlaví uvedené, že menovaný sa zoznámil s predpismi o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ktoré dopĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce v zmysle zákonníka práce.

Keďže v poslednom období došlo k značným zmenám v technických predpisoch a normách, objavila sa nová terminológia a nové postupy k riešeniu, je nepísaným pravidlom, že minimálne 1 až 2 x do roka organizuje zamestnávateľ pre svojich pracovníkov odborné školenie, kde svojim zamestnancom zabezpečí odborné vysvetlenie, kde svojim zamestnancom organizuje zamestnávateľ pre svojich pracovníkov odborné vysvetlenie nových predpisov a danej problematiky. Zúčastňovanie sa odborných podujatí patrí k jedným zo základných predpokladom úspešného pôsobenia spoločnosti na trhu.

Použitá literatúra.

Príručka Prvá pomoc pri úraze el. prúdom

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, Ing. Milan Plachý, Aktualizované vydanie, 2012

Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení . neskorších predpisov,

Zákon č. 125/2006 Z. z., , o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. Z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o , doplnení niektorých zákonov v znení . neskorších predpisov,

Vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., o výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickým zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktorou považujú za vyhradené technické zariadenia.

Zákon č. 154/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

sobota 12. mája 2018

Umiestnenie spínačov a zásuviek

Zásady umiestňovania zásuviek a spínačov:

 • spínače a zásuvky pri dverách: zvislá inštalačná zóna dverová, vo výške 105 cm nad hotovou podlahou,
 • spínače a zásuvky nad pracovnými plochami: na stenách v inštalačnej zóne vodorovnej vo výške 115 cm nad hotovou podlahou,
 • stred zásuvky v obytných priestoroch: aspoň 20 cm nad podlahou a nástenné zásuvky aspoň 90 cm nad podlahou,
 • zásuvka v podlahe: ak je zásuvka odolná mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu podláh,
 • inštalačné spínače: 90 až 1 20 cm nad podlahou,

 • spínače môžu voľne visieť len vtedy, keď ich časti, ktoré vedú prúd, sú v pevnom izolačnom púzdre a ak nie sú na menovitý prúd vyšší ako 6 A (napr. šnúrové spínače),
 • pre inštalácie len spínače s menovitým prúdom najmenej 6 A,
 • ochranný vodič sa nesmie vypínať vôbec, okrem zvláštnych prípadov,
 •  šnúrové spínače môžu byt' použité len do 6 A,
 • zásuvky sa pripojujú tak, aby (pri pohľade spredu ) ochranný kolík (ku ktorému je privedený vodič PE) bol hore a neutrálny vodič (N) aby bol pripojený na pravú dutinku, fázový vodič (L) priviesť na ľavú dutinku; (to isté platí i pre dvojité zásuvky),
 • elektrické spotrebiče pripojované pohyblivými prívodmi musia mať spínače, ktoré sa, pred spojovaním a rozpojovaním zásuvkového spojenia, musia vypnúť

Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti

Minimálny vek a kritéria spôsobilosti osôb stanovujú osobitné predpisy .

Niekoľko súvisiacich pojmov:
práca podľa pokynov - práca, pre ktorú sú dané iba najnutnejšie pokyny. Pri tejto práci zodpovedajú
pracujúci za dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
práca s dohľadom - práca, ktorá sa vykonáva podľa podrobnejších pokynov. Pred zahájením práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú urobené nutné bezpečnostné opatrenia. V priebehu práce podľa potreby občas kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Pri tejto práci zodpovedajú za dodržovanie bezpečnostných predpisov pracujúci,
práca pod dozorom - práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená dozorom a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, blízkosť elektrickej inštalácie - taká vzdialenosť osoby, alebo pracovného miesta od živých častí elektrickej inštalácie pod napätím, v ktorej pri použití pomôcok alebo iných vodivých predmetov sa musia dodržiavať predpísané bezpečnostné opatrenia.
Podľa normy [361] osoby v elektrotechnike môžu mať nasledovnú kvalifikáciu (pozn.: označenie sa nezhoduje s označením v zákonoch a vyhláškach) a špecifikuje aké práce môžu na elektrických
zariadeniach vykonávať:

Laici môžu:
samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie mn a nn,
pracovať v blízkosti časti pod napätím iba pri dodržaní bezpečných vzdialeností [364]
Laik - je osoba bez elektrotechnického vzdelania a bez poučenia

Poučené osoby môžu:
 • samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí,
 • pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia,
 • s dohľadom pracovať v blízkosti živých častí elektrických inštalácii nn vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm,
 • na elektrickej inštalácii pod napätím nesmú pracovať (okrem jednoduchých prác schválených štátnym odborným dozorom),
 • s dohľadom pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn ,
 • pod dozorom pracovať v blízkosti časti elektrických inštaláciách v n a vvn, ktoré sú pod napätím,
 • nesmú pracovať na elektrických inštaláciách vn a vvn, ktoré sú pod napätím,
 • merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a pod.
Poučená osoba - je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá bola poučená ako má správne a
bezpečne obsluhovať príslušné elektrického zariadenia a ako sa poskytuje prvá pomoci pri úraze elektrickým prúdom.


Znalé osoby môžu:
 • samostatne obsluhovať zariadenia elektrickej inštalácie,
 • sami pracovať na elektrických inštaláciách nn a to na častiach inštalácie: bez napätia, v blízkosti elektrickej inštalácie pod napätím a na elektrických inštaláciách pod napätím,
 • pracovať na elektrických inštaláciách vn alebo zvn bez napätia,
 • s dohľadom alebo pod dozorom pracovať v blízkosti inštalácii vn alebo zvn, ktoré sú pod napätím,
 • na elektrických inštaláciách vn alebo zvn pod napätím - práca pod napätím a v blízkosti živých častí pod napätím je možná len pri dodržaní predpísaných bezpečnostných opatrení.
Znalá osoba - je osoba s elektrotechnickým vzdelaním a s osvedčením o odbornej spôsobilosti v
elektrotechnike (osvedčenie "elektrotechnik").

Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou môžu:
Znalá osôb s vyššou kvalifikáciou - je osoba s elektrotechnickým vzdelaním, s odbornou praxou a s
osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (osvedčenie "samostatný elektrotechnik" "elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky", "revízny technik" ).

Študenti vysokých škôl elektrotechnických počas štúdia a len v školských laboratóriách sa
posudzujú:
 • študenti 1 . a 2. ročníka ak boli poučení - za osoby poučené
 • študenti 3. a vyšších ročníkov, ak zložili skúšku zo znalosti normy [361 ] a potrebných
pridružených noriem (STN týkajúce sa ochrán pred zásahom elektrickým prúdom, technické
predpisy, poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom) - za osoby znalé pre prácu v
školských laboratóriách.


Študenti elektrotechnických škôl:
 • ak už pred nástupom do školy získali odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, môžu pracovať v rozsahu ich odbornej spôsobilosti,
vo všeobecnosti platí:
 • študenti a žiaci môžu vykonávať takú obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, ktorá zodpovedá ich postupne nadobúdaným odborným znalostiam, fyzickej zdatnosti a vždy s dohľadom alebo pod dozorom osoby určenej na vedenie odborného výcviku.
Učitelia praktickej výučby:
 • pri výučbe v školských laboratóriách musí byt' zaistený odborný dozor tak, aby na jedného
učiteľa pripadalo najviac 1 0 študentov. Učiteľ musí mať najmenej kvalifikáciu znalej osoby s
vyššou kvalifikáciou.

Pri práci študentov alebo žiakov v školských laboratóriách, príslušní študenti alebo žiaci sú podľa
platnej legislatívy


Umývacie priestory - bezpečnosť elektrických zariadení v umývacich priestoroch

Umývací priestor je vymedzený týmito plochami:
 • zvislou plochou (resp. plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla alebo umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom alebo umývacím drezom a
 • podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch

Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch sa inštalujú ak sú splnené tieto podmienky:
 • krytie elektrických prístrojov a svietidiel a príslušné elektrické rozvody musia zodpovedať vonkajším vplyvom v umývacom priestore a zónam , v ktorých sú tieto zariadenia, svietidlá a rozvody inštalované (pozn. : umývací priestor môže byť i v kúpeľni),
 • svietidlo v umývacom priestore má byt' umiestnené tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1 ,8 m nad podlahou. Svetelný zdroj svietidla sa musí zakryť ochranným sklom . Všetky vonkajšie časti svietidla , ktoré sú nižšie ako 2,5 m nad podlahou, musia byť z trvanlivého izolantu.v prípade, keď je svietidlo umiestnené nižšie ako 1 ,8 m nad podlahou, musí sa chrániť pred mechanickým poškodením (napríklad ochranným košom, nárazu vzdorným krytom a pod .a musí mať stupeň ochrany aspoň I PX 1. Spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu.
V umývacom priestore nesmú byť umiestnené žiadne zásuvky a spínače. V prípade, keď sú umiestnené vo výške aspoň 120 cm nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú nižšie ako 120 cm nad podlahou, musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 20 cm od hranice umývacieho priestoru.
Vždy sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré vyplývajú z vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.


V školských učebniach - zásuvky pri umývadlách
Zásuvky pri umývadlách v školských učebniach sa nesmú umiestňovať bližšie ako 150 cm od umývacieho priestoru . Ale - pre školské laboratória a odborné učebne (fyzika, chémia, biológia, patológia...) - platia podmienky uvedené pre umývací priestor.
V umývacom priestore sa môžu inštalovať ďalšie spotrebiče za predpokladu, že sú ich výrobcom určené na použitie v umývacom priestore, a ich vlastnosti umožňujú použitie v umývacom priestore (typovo overené).

Odborné školenia v oblasti technických zariadení


Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike dňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

 • Cena vložného § 21:
53 € (zmluvní zákazníci 47 €)  + kniha 164 stranová 10 € = 63 € (zmluvní zákazníci 57 €)

 • Cena vložného § 22:
58 € (zmluvní zákazníci 52 €) + kniha 164 stranová 10 € = 68 € (zmluvní zákazníci 62 €)

 • Cena vložného § 23:
63 € (zmluvní zákazníci 57 €) + kniha 164 stranová 10 € = 73 € (zmluvní zákazníci 67 €)Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikovdňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

 • Cena vložného:
39 € (zmluvní zákazníci 33 €) + kniha 50 stranová 5 € = 44 € (zmluvní zákazníci 38 €)Kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. dňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

 • Cena vložného:
29 € (zmluvní zákazníci 23 €) + kniha 50 stranová 5 € = 34 € (zmluvní zákazníci 28 €)