sobota 19. mája 2018

Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosti na technických zariadeniach elektrických a na elektrických inštaláciách

Pre posudzovanie kvalifikácie alebo odbornej spôsobilosti v elektrotechnike musíme vychádzať z dvoch predpisov: 


 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (pozn.: vo vyhláške sa uvádza „odborná spôsobilosť osôb"), 
 • STN 34 3100:2001 (pozn.: v norme sa uvádza „kvalifikácia osôb") 

Odborná spôsobilosť pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

Fyzická osoba môže (podľa § 16 odsek 1 zákona č. 124/2006 Z. z.) obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti. 
Podľa § 19 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., poznáme nasledovnú odbornú spôsobilosť pre činnosť na technickom zariadení elektrickom: 

§ 22 -samostatný elektrotechnik,
§ 23 -elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
§ 24 -revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického


Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a činnosti, ktoré osoby môžu vykonávať - podľa STN 34 3100

Podľa normy STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, poznáme nasledovné kvalifikácie osôb: 

Osoby bez elektrotechnického vzdelania:
 • znalá osoba, 
 • znalá osoba s vyššou kvalifikáciou
Činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže vykonávať osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa §§ 21, 22, 23 alebo 24 Vyhlášky MPSVR SR  č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Odborné vzdelanie (kto je elektrotechnik) a odborná prax -podľa Vyhlášky MPSVR SR  č. 508/2009 Z. z.

Podľa § 21 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (časová verzia predpisu účinná od: 01.09.2014): 
 • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
 • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín elektrotechnické minimum.

Na základe uvedených ustanovení, minister školstva SR vydal Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 O o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik. V prílohe tohoto metodického usmernenia je zoznam študijných odborov a učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

Upozornenie: Uvedené metodické usmernenie, vrátane príloh Ministerstvo školstva SR vydalo len 
pre stredné školy (nevydalo ho pre iné oprávnené osoby na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce). 

 • Zoznam študijných alebo učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21 odsek 2 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu 


 • 23 87 6 mechatronika
 • 24 66 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
 • 24 87 2 02 autoopravár – elektrikár
 • 37 39 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
 • 37 65 6 technika a prevádzka dopravy
 • 37 78 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
 • 39 17 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
 • 39 18 6 technické lýceum (po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika)
Od 1. januára 2014 sa v zmysle zmeny danej vyhláškou 398/2013 Z. z, za elektrotechnika. u ktorého je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v obmedzenom rozsahu, považuje sa osoba, ktorá absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín. 

Odborným vzdelávaním v akreditovanom vzdelávacom programe sa rozumie ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti v zmysle § 4 odseku 1 písmena a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborné vzdelávanie môžu poskytnúť akreditované vzdelávacie organizácie podľa uvedeného zákona. 

K§ 21 odseku 3 - ustanovenie upravuje v súlade s § 27 odsek 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP výnimku pre školy s učebným, odbormi alebo so študijnými odbormi elektrotechnického zamerania, podľa ktorej môžu vydať osvedčenie pre odborný stupeň elektrotechnik ako súčasť záverečných skúšok. 


Škola uvedená v § 27 odseku 3 zákona č. 124/2006 Z. z. môže tiež overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok. Ustanovenie odseku 3 bolo prevzaté z pôvodného § 25 predchádzajúcej  vyhlášky. Tento text bol v novej vyhláške zapracovaný do § 15 a § 21.
Elektrotechnické vzdelanie sa preukazuje vysvedčením a výučným listom, maturitným vysvedčením alebo diplomom. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára