štvrtok 17. mája 2018

Čo je pohyblivý prívod a šnúrové vedenie a na čo sa používajú


Pohyblivý prívod je sústava ohybného kábla alebo šnúry, ktorá je vybavená vidlicou určenou na pripojenie elektrického zariadenia k elektrickej sieti. Pohyblivé prívody sú k elektrickému zariadeniu pripojené buď priamo alebo cez koncovku, ktorá je súčasťou pohyblivého prívodu .

Čo je šnúrové vedenie a na čo sa používa:

Šnúrové vedenie je sústava ohybného kábla, ktorá sa používajú na dočasný rozvod elektrickej energie (napríklad pri dočasných elektrických zariadeniach) na prechodných pracoviskách alebo pri prechodných odberných zariadeniach.Na čo sa používajú pohyblivé prívody:

Pohyblivé prívody sa používajú na pripojovanie pohyblivých prenosných elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a popojazdných (pojazd na malé vzdialenosti - napríklad žeriavy) elektrických predmetov a zariadení na pevný rozvod elektrickej energie. Až na výnimky (výnimky tvoria pevno pripojené elektrické zariadenia) možno ich použiť na pripájanie a odpájanie obvodov bez zaťaženia (vo vypnutom stave) .


Aké druhy pohyblivých prívodov poznáme:

Podľa vyhotovenia druhého konca (na jednom konci je vidlica):
  • pevne pripojené - pohyblivé prívody, ktoré sú vybavené na jednom konci vidlicou a druhý koniec je voľný, so žilami upravenými na pevné pripojenie do svoriek napájaného elektrického predmetu
  • oddeliteľné - pohyblivé prívody, ktoré majú na jednom konci vidlicu a na druhom konci nástrčku (napr. šnúra na pripojenie monitora zo skrinky stolového počítača)
  • predlžovacie - pohyblivé prívody, ktoré majú na jednom konci vidlicu a na druhom pohyblivú zásuvku .

Podľa vyhotovenia poznáme nasledovné druhy pohyblivých prívodov:  • Pohyblivé prívody bez ochranného vodiča (PE) sa môžu robiť len s neoddeliteľnou vidlicou a na druhom konci sú buď pevne pripojené ku svorkám elektrického predmetu triedy II alebo III alebo na druhom konci sú opatrené nezameniteľnou nástrčkou určenou pre prívodky elektrických predmetov triedy II alebo III.
POZNÁMKA : V norme [367] v jej článku 5.2.3 j e uvedené: vidlica a koncovka musia zodpovedať typu, ktorý je určený na pripojenie rovnakej triedy prístroja podľa /EG 60536. Prívodná šnúra s koncovkou na prístroj triedy II však môže mať vidlicu na prístroje triedy I podľa EG 60083 alebo na iné trojkontaktné systémy.

  • Oddeliteľné pohyblivé prívody musia mať vidlicu i nástrčku na rovnaký menovitý prúd a rovnaké menovité napätie a musia mať rovnaký počet pólov. Výnimku tvoria oddeliteľné pohyblivé prívody s vidlicou 6A, ktoré majú na druhom konci nezameniteľnú nástrčku na menší menovitý prúd (menší ako 6A, napr. na 2,5 A), ktoré sú určené pre elektrické spotrebiče malého výkonu (do 100 W).

Všeobecne: Na jednu vidlicu pohyblivého prívodu môže byť pripojený len jeden pohyblivý prívod. Táto podmienka platí i pre nástrčky a pohyblivé zásuvky.

Ukladanie a pripájanie pohyblivých prívodov a šnúrových vedení:


Pohyblivé prívody sa musia klásť tak, aby neboli mechanicky poškodené a aby boli chránené pred škodlivým pôsobením a aby neprekážali (nesmú ležať na zemi tam, kde by mohli byť poškodené 
pri bežnom používaní ani na podkladoch , ktoré by mohli poškodiť ich plášte, ďalej sa nesmú viesť cez vlhké, zablatené a frekventované miesta, ani cez miesta s výbušnými a ľahko zápalnými látkami - inak musia byť chránené krytom, obložením, polohou)

Pre zavesenie pohyblivých prívodov a šnúrových vedení musia byť použité vhodné podpery
(mechanická pevnosť, dostatočná výška, aby šnúry neprekážali, zariadenia na upevnenie šnúr).

Vzdialenosť podpier musí byť taká, aby šnúry neboli veľmi mechanicky namáhané - pri vzdialenosti podpier nad 5 m musia byť šnúry na podperách zaistené proti posunutiu a pri
vzdialenosti podpier nad 15 m je potrebné šnúru zavesiť na nosné lano)

Pri prechode cez dopravné smery (napr. cesty) je treba pohyblivé prívody zavesiť dostatočne vysoko alebo ich uložiť do krytov na zemi.

Pohyblivé prívody, ktoré s a pri práci pohybujú musia byt' uložené tak, aby sa nepoškodili, nekrútili (navíjače, a pod.)

Okrem výnimiek sa pohyblivé prívody k pevnému rozvodu i k rozvodu zo šnúrových vedení
pripájajú len cez zásuvkové spoje. Celková dÍžka pohyblivého prívodu (vrátane ''predlžovačiek') nemá prekročiť 50 m. Ak má byť pohyblivý prívod dlhší, musí sa pripojovaný spotrebič spoľahlivým spôsobom chrániť proti nebezpečnému dotyku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára