pondelok 14. mája 2018

Odborná spôsobilosť na činnosť na technických zariadeniach elektrických Poučená osoba podľa § 20

Školenie vo vzťahu k elektrickým zariadeniam

podľa

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti s ochrany práce pri práci s technickými zariadeniami elektrotechnickými...a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené

Odborná spôsobilosť na činnosť na technických zariadeniach elektrických 

Poučená osoba podľa § 20 – obsah školenia

Odborná spôsobilosť pre neelektrotechnikov.

Podľa nového zákona č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 124/2006Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Obsah školiaceho materiálu
 • Úvodné ustanovenia 
 • Na koho sa poučenie vzťahuje 
 • Lehoty na opakované pravidelné preškolenia osôb podľa §20 Vyhlášky č.508/2009 Z. z. 
 • Pracovníci podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §20 môžu: 
 • Miestne, prevádzkové a bezpečnostné predpisy vypracované podľa pracovných dohôd so zamestnávateľom a zamestnancom 
 • Záver 

 • Úvodné ustanovenia
Podľa nového Zákona č.154/2013 Z. z., ktorým sa mení a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Podľa § 7, citovaného zákonu zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne, alebo aj právnickej osoby na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce prostredníctvom v pravidelných dvojročných lehotách, najmä z nových právnych predpisov a nových technických noriem. Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16, zákona č. 124.

Odbornú spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam predpisuje nová vyhláška č.508/2009 Z. z.

Táto vyhláška rozdeľuje pracovníkov na dve skupiny a to na:
Pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania – § 20.
Pracovníkov s elektrotechnickým vzdelávaním - § 21 – 24.

Osoba, ktorá prichádza do styku s elektrickým zariadením musí byť minimálne poučená vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o nebezpečenstvách, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej manipulácie s elektrickým zariadením.

Nepoučená osoba je laikom. Laik by sa nemal nachádzať v súčasne v žiadnej firme. Každý pracovník by mal absolvovať školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti podľa vyššie citovanej vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a získať tak

Odbornú spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom 
podľa § 20 Poučená osoba. 

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickým požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom (zápisom a pod.) .

Poučená osoba je od riaditeľa počnúc až po upratovačku, či vrátnika končiac.

Oboznámenie podľa nového zákona č. 154/2013 Z. z, však pracovníci často nevedia robiť. Podľa § 8 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný preukázať, že zamestnanec bol oboznámený o spôsobe používaní pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj, ktorý používa pri práci.

Aká je prax? Školenie na získanie odbornej spôsobilosti na technickom zariadení elektrickom sa buď vôbec nevykonáva alebo sa vykonáva len na papieri. Existuje celá rada bezpečnostných technikov, ktorí majú uzavreté desiatky dohôd s firmami, ktorým zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vrátane školení. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by „ títo podnikatelia “ aj plnili svoje záväzky a vykonávali svoju prácu zodpovedne. Aj keď papierovo je všetko v najlepšom poriadku, zamestnanci neboli celé roky školení, nepoznajú základné zásady bezpečnosti pri práci, robia nebezpečné zásahy do elektrického zariadenia, používajú nebezpečné postupy, ... A to často z nevedomosti. Potom je už len krôčik k úrazu, k havárii, či inej nepríjemnej udalosti. Kompetentní by sa mali nad týmto zamyslieť. Alebo sa čaká až keď sa objavia nejaké udalosti? Treba si uvedomiť, že prevencia je vždy lacnejšia ako odstraňovania vzniknutých následkov.

Veľmi dôležitá pri takomto školení je voľba obsahu školenia. Všeobecné zásady sú jasné, ale je treba vedieť koho čo školiť. Iný bude rozsah a náplň školenia pre administratívnych pracovníkov, ktorí pri svojej činnosti prichádzajú do styku s osobnými, počítačmi, tlačiarňami, s elektrickými spotrebičmi ako sú napríklad rýchlovarná kanvica, varič, stolový ventilátor a pod. a iná bude náplň školenia pre stavebných robotníkov obsluhujúcich stavebné stroje, ručné elektrické spotrebiče a náradie používané zväčša vo vonkajšom prostredí. Každý teda prichádza pri svojej činnosti s inými technickými zariadeniami do kontaktu. Podľa toho treba citlivo postupovať.

Školenie pracovníkov by sa malo pohybovať v rozsahu 4 až 6 hodín (podľa predmetu činnosti). Rozsah navrhne školiteľ, akonáhle sa oboznámi s charakterom práce školených pracovníkov. Mali by sa preto oboznámiť s ich činnosťou z pohľadu bezpečnosti obsluhy a mali by vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takým zariadením (obsluha, práca v nebezpečnom prostredí a pod.) môže dôjsť k úrazu človeka, a to s trvalými následkami. Treba si uvedomiť, že vždy je lacnejšia prevencia ako odstraňovanie dôsledkov úrazu, havárie a pod. Ak sa školenie v organizácii vykonáva pravidelne, pracovníci si dávajú väčší pozor na bezpečnosť pri práci a pravdepodobnosť úrazu či havárie je menšia. Ak však k niečomu predsa len dôjde, vedia ako sa majú zachovať a sú vyškolení v poskytovaní prvej pomoci, takže privolaná zdravotnícka pomoc môže prinavrátiť postihnutého do života veľmi rýchlo. Tieto a ďalšie argumenty preto treba vyzdvihnúť, aby zamestnávateľ takémuto školeniu venoval náležitú pozornosť. Je na školiteľovi, aby vedel udržať pozornosť školených pracovníkov tak, že ich upozorní na príklady z praxe a pod. 


Podľa aktuálnej vyhlášky pri poučení je treba klásť dôraz najmä na správny postup pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom. Akosi sa z toho vytratilo zacvičenie v poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie. Kde boli lekári, keď sa tvorila Vyhláška? Každému je predsa jasné, ak do päť minút neposkytneme prvú pomoc a nezabezpečíme mozgovým bunkám okysličenú krv, tak tieto nenávratne odumrú. Rýchla záchranná služba to do piatich minút nemusí stihnúť...

Na konci školenia je vhodné urobiť ústny pohovor so školenými pracovníkmi o prednesenej problematike. Môže to byť overené testom alebo položením niekoľkých otázok. Príklady týchto testov môžu byť uvedené pri zahájení výkladu problematiky školiteľom a vychádzajú zo skúseností školení v iných organizáciách.

Školiteľ musí vedieť pracovníkov zaujať a prednášku obohatiť o vlastné skúsenosti z praxe, uviesť praktické príklady, názorné ukážky s využitím modernej didaktickej pomôcky(spätný projektor, dataprojektor, výučbový film alebo figurínu , na ktorom si prítomní prakticky nacvičia správny postup resuscitácie a pod.

Toto školenie a prednášky môže zabezpečiť naša spoločnosť. Máme stanovených kvalifikovaných lektorov, skúšajúcich, vedieme evidenciu osvedčení, zápisy o skúške, doklady a pod.).

Absolvovaním školenia sa zabezpečí preukázateľné poučenie v rozsahu vykonávanej činnosti na určenom technickom zariadení elektrickom a vycvičenie pracovníkov v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Po absolvovaní školenia a zaplatení účastníckeho poplatku je preukazovaná odborná spôsobilosť Zápisom o poučení alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k elektrickým zariadením.

Súčasťou preškolení je ponuka 100 stranovej príručky: BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami.  K dispozícii je tiež Aktuálna publikácia od renomovaného autora Ing. Jána Meravého: Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrotechnikov. Publikácia je k dispozícii vo firme MIPEL, spol. s r.o.

Na koho sa poučenie vzťahuje:

 • Pracujúci v administratíve, ktorí používajú na pracovisku počítače, terminály el. kalkulačky, elektrické spotrebiče ako sú: variče, kávovary, kávomlynčeky, mixéry, kopírovacie stroje, rádioprijímače, televízory, stolné svietidlá, predlžovacie šnúry a pod;
 • Pracovníci vo výrobe, ktorí používajú el. zariadenia uvedené v predchádzajúcom bode a používajú ich len v nevýrobných (suchých a čistých) priestoroch a ktorí používajú el. ručné náradie (ručné el. vŕtačky, ručné el. brúsky, el. spájkovačky a pod.;
 • Pracovníci, ktorí pracujú na pracovných strojoch (sústruhy, stolové a stojanové vŕtačky, brúsky a pod.);
 • Pracovníci, ktorí zvárajú s oblúkovými, plazmovými a odporovými zváracími zariadeniami;
 • Vodiči všetkých druhov elektrických dopravných prostriedkov;
 • Pracovníci v prevádzkach, ktorí priamo obsluhujú (zapínajú, vypínajú, regulujú atď.) el. zariadenia ako sú: výrobné linky, (a ich častí), čerpadlá, miešadlá, dopravníky, kompresory, podávače, drviče, mlyny, zdvíhacie zariadenia (žeriavy, výťahy, kladkostroje), el. zariadenia na stavbách, zariadenia pre veľkokuchyne, pračky, lisy a pod.)
 • Obsluhujú, prípadne pracujú na zariadeniach, kde je táto kvalifikácia predpísaná v návode na obsluhu;
 • Pracovníci na stavbách – miešačky, zapínajú spotrebiče a náradia staveništného rozvádzača, požívajú elektrické náradie. A tam, kde je táto kvalifikácia predpísaná v miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisoch pracoviska;
 • Pracovníci v laboratóriách: (chemických, fyzikálnych, potravinárskych, poľnohospodárskych, zdravotníckych a pod.),
 • Vodiči všetkých druhov elektrických dopravných prostriedkov.

Podľa §8 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný preukázať, že zamestnanec bol oboznámený o spôsobe používania pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj, alebo nástroj, ktorý používa v práci.

Lehoty na opakované pravidelné preškolenia osôb, podľa § 20, vyhl. č. 508/2009 Z. z.:

Školenie sa má opakovať v lehote raz za dva roky podľa odporúčania elektrotechnických inštitúcií. Tým sa rozumie termín nie dlhší ako 24 mesiacov, pri zmene pracoviska, pri zmene bezpečnostných predpisov alebo pri preradení na iný druh práce.

Pracovníci podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z., § 20 môžu:

 • obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia (nízke napätie nn je 1000 V voči zemi) vyhotovené tak, že nemôžu dôjsť do styku s časťami pod napätím; môžu podľa návodu aj udržiavať (kontrolovať, čistiť, mazať ap.) vždy iba vo vypnutom stave a bez takého rozoberania, pri ktorom by sa musel použiť nástroj;
 • vo vypnutom stave môžu premiestňovať a používať pohyblivé prívody, ak sú tieto vyhotovené podľa STN;
 • vymieňať žiarovky, žiarivky, štartéry a pod. vo vypnutých svietidlách pri rešpektovaní ostatných bezpečnostných predpisov (napr. práce z dvojitých rebríkov);
 • pracovať v blízkosti nekrytých živých častí nn pod napätím 
 • samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia do 1000 V 
 • pracovať s el. ručným náradím ; triedy izolácie II a III;
 • pracovať pod dohľadom vo vzdialenosti nie menšej ako 20 cm od nekrytých živých častí pod napätím;
 • merať skúšacími zariadeniami (napr. elektrické náradie, vodiče a káble)
 • pracovať na pracovných strojoch, pokiaľ sa pre túto činnosť nevyžaduje ešte ďalšia kvalifikácia (napr. zváračský preukaz, školenie o bezpečnosti práce na drevoobrábacích strojoch ap.);
 • vykonávať práce, ktoré nie sú zakázané, ale sa nedoporučujú: vymieňať závitové poistky rovnakej hodnoty, ale len pri odpojenej záťaži (príslušný obvod, resp. celý rozvádzač je vypnutý), zapínať a vypínať ističe v rozvádzačoch. Tieto činnosti môže vykonávať len ak sa neporuší bod 2.3.7. Všetky činnosti môžu vykonávať iba podľa návodov pre dané zariadenie, resp. podľa prevádzkových, bezpečnostných a technologických predpisov pre dané zariadenie, resp. pracovisko.
 • zapínať a vypínať akýkoľvek elektrický stroj, prístroj a spotrebič.Miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy vypracované podľa pracovných dohôd so zamestnávateľom a zamestnancom.

Ďalšou z povinností zamestnávateľa (prevádzkovateľa), podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vydávať pre organizáciu pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP – predpisy organizácie, ktoré riešia problematiku spojenú s činnosťou na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Na vybraných elektrických zariadeniach spomínaná vyhláška deklaruje odbornú spôsobilosť podľa § 20 (poučená osoba, t.j. bez elektrotechnického vzdelania) a § 21 až 23, t.j. elektrotechnici, u ktorých je odporučené v pravidelných intervaloch vykonávať školenie a overenie vedomostí, čo je potrebné zakomponovať do miestnych prevádzkových, pracovných a bezpečnostných predpisov zamestnávateľa (prevádzkovateľa).

Firma MIPEL, spol. s r.o., môže na základe objednávky vypracovať uvedené miestne a prevádzkové predpisy, plány údržby el. zariadení a bleskozvodov , plány OP a OS (revízií) el. zariadení a bleskozvodov, miestne predpisy pre osvetlenie všetkého druhu, taktiež pre stroje, prístroje, elektrické ručné náradie , nástroje , zariadenia a pod.

Konkrétne sa jedná o miestne prevádzkové predpisy pre transformovne, rozvodne, meniarne, kotolne, odovzdávacie stanice tepla, plynové regulačné stanice, nabíjacie stanice el. vozíkov, kuchyne a jedálne, strojovne vzduchotechniky a klimatizácie, strojovne výťahov a dispečingy. V kompetencii prevádzkovateľa VEZ je do miestnych prevádzkových predpisov zakomponovať Aktualizačnú prípravu elektrotechnikov podľa § 21, 22, 23, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , podľa ktorej oprávnenia sú platné, ak sú každých päť rokov. Pracovníkov je tiež nutné preškoliť v pravidelných dvojročných lehotách (§ 7 Zákona č.154/2013). Zamestnávateľ ich oboznamuje, najmä z nových právnych predpisov a nových technických noriem, čo Vám naša spoločnosť v plnom rozsahu ponúka.

Predpisy pre zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov a majetku

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600:1996 a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610:1996 . počas ich používania

Obsah a poučenie pre používateľa el. prenosného náradia a elektrických spotrebičov počas ich používania by malo obsahovať aspoň tieto hlavné zásady:

Organizácia je povinná dať preskúšať, či ochranný kontakt zásuvky, ku ktorej náradie pripojí, je spojený s ochranným vodičom (či je zásuvka chránená). Náradie nesmie byť pripojené do znečistenej alebo poškodenej zásuvky. Je potrebné sa presvedčiť, či vidlica a pohyblivá zásuvka sú takto urobené.


Ďalej s elektrickým ručným náradím je organizácia povinná - nechať zrevidovať aj predlžovacie šnúry. Ak je nutné pracovať s predlžovacou šnúrou, musí mať ochranný vodič, chránenú vidlicu a chránenú pohyblivú zásuvku. Presvedč sa, či je vidlica a pohyblivá zásuvka v tomto vyhotovení.
Ak sa zistí, že elektrické ručné náradie bolo pred započatím práce postriekané vodou (ležalo na daždi, blízko vodovodných umývadiel, výlevok ap.), alebo že boli vidlice alebo iné predlžovacie šnúry omylom ponorené do vody (alebo inej vodivej tekutiny), ihneď vráťte náradie alebo predlžovaciu šnúru na preskúšanie.

Elektrické ručné náradie určené pre ochranu samočinným odpojením alebo pospájaním sa nehodí pre prácu v mokrom prostredí alebo na kovových konštrukciách a je organizácia povinná zaistiť, aby pri všetkých prácach bol užívateľ vybavený dielektrickými (gumovými) rukavicami alebo oddeľovacím bezpečnostným transformátorom s prúdovým chráničom a aby ich pri práci používal. Pri použití dielektrických (gumových) rukavíc je nutné si uvedomiť, že chránia iba užívateľa a nie toho, kto sa dotýka holými rukami kovových zariadení, na ktorých sa s náradím pracuje.

Pred prevzatím elektrického ručného náradia zo skladu má byť na ňom vykonaná tzv. rýchla skúška, ktorá môže preukázať jeho pracovnú schopnosť.

Ak elektrické ručné náradie vykazuje pri práci mechanické závady (zahrievanie prevodovej skrine, nadmerný hluk, drnčanie) alebo elektrické závady (nerovnomerný beh, silné iskrenie akumulátora, chybná funkcia spínača, zahrievanie motorovej skrine, elektrické brnenie ap.), ihneď ho vrátiť k dôkladnej skúške.

Po dlhšom používaní je vedenie organizácie povinné vykonať dôkladnú skúšku elektrického ručného náradia podľa druhu používania podľa STN 331600.

Záver

Účelom zákona č.154/20136 Z.z., vrátane novely Zákonníka práce je vyjadriť poslanie a význam BOZP a upraviť vzájomné vzťahy jednotlivých subjektov, ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvňujú starostlivosť o BOZP.

Z tohto pohľadu je dôležité preukázateľne oboznámiť všetkých pracovníkov formou školenia a na záver školenia vykonať overenie vedomostí v rozsahu súčasne platných právnych predpisov a technických noriem podľa § 20, vyhl. 508/2009 Z.z..

Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov známy vo verejnosti ako Zákonník práce v časti Ochrana práce predpisuje systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na utváranie zameraných na utváranie podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Z toho vyplývajú povinnosti pre zamestnávateľa v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Keďže v poslednom období došlo k značným zmenám v technických predpisoch a normách objavila sa nová terminológia a nové postupy a prístupy k riešeniu, je nepísaným pravidlom, že jeden krát za dva roky organizuje zamestnávateľ pre svojich pracovníkov odborné školenia, kde svojim zamestnancom zabezpečí odborné vysvetlenie nových predpisov a danej problematiky.

Vzdelávanie je povinnosťou

Ustanovenie § 153 a nasl. Zákonníka práce ukladajú zamestnávateľovi vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov. Pritom zákon vychádza z predpokladu, že je vecou a povinnosťou zamestnanca starať sa o svoj odborný rast. Zamestnávateľ má vytvoriť možnosti, aby sa zamestnanec neustále vzdelával. Zamestnanec je teda povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovenie, preto zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si svoju získanú kvalifikáciu. Účasť na takomto vzdelávaní je výkonom práce , za ktorý patrí zamestnancovi mzda. Na školení, seminári, prezentácii účastník obyčajne Zápis, resp. osvedčenie, v ktorom je v záhlaví uvedené, že menovaný sa zoznámil s predpismi o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ktoré dopĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce v zmysle zákonníka práce.

Keďže v poslednom období došlo k značným zmenám v technických predpisoch a normách, objavila sa nová terminológia a nové postupy k riešeniu, je nepísaným pravidlom, že minimálne 1 až 2 x do roka organizuje zamestnávateľ pre svojich pracovníkov odborné školenie, kde svojim zamestnancom zabezpečí odborné vysvetlenie, kde svojim zamestnancom organizuje zamestnávateľ pre svojich pracovníkov odborné vysvetlenie nových predpisov a danej problematiky. Zúčastňovanie sa odborných podujatí patrí k jedným zo základných predpokladom úspešného pôsobenia spoločnosti na trhu.

Použitá literatúra.

Príručka Prvá pomoc pri úraze el. prúdom

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, Ing. Milan Plachý, Aktualizované vydanie, 2012

Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení . neskorších predpisov,

Zákon č. 125/2006 Z. z., , o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. Z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o , doplnení niektorých zákonov v znení . neskorších predpisov,

Vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., o výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickým zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktorou považujú za vyhradené technické zariadenia.

Zákon č. 154/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára