piatok 27. septembra 2013

Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam

Odbornú spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam ustanovuje Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Táto vyhláška rozdeľuje pracovníkov na dve skupiny a to na:

Pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania.


Pokiaľ títo pracovníci nie sú oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam, teda nemajú odbornú spôsobilosť „poučeného pracovníka (§20)", sú vo vzťahu k elektrickým zariadeniam považovaní ako laici.
Výraz laik zaviedla norma SIN 34 3108 v zmene 3.

Pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním

Abstract Light 1
Elektrotechnické vzdelanie ako také ešte nestačí na vykonávanie činností na elektrických zariadeniach. Je treba ešte získať odbornú spôsobilosť na činnosti vykonávané na elektrických zariadeniach podľa charakteru vykonávanej prace a príslušnej praxe na elektrických zariadeniach. Ide o osoby znalé (§21, §22) a osoby znalé s vyššou kvalifikáciou (§ 23, § 24).
              
Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdelania prichádzajú pri svojej práci do kontaktu prevažne s elektrickými zariadeniami – pracovnými prostriedkami (pracovnými strojmi, elektrickými spotrebičmi, elektrickým ručným náradím a pod). Mali by sa preto oboznámiť z ich činnosťou (návodom na používanie) z pohľadu bezpečnosti obsluhy a mali by vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takýmto zariadením (obsluha, práca v nevhodnom prostredí a pod.) môže dôjsť k úrazu človeka a to aj s trvalými následkami. 
               
             Treba si uvedomiť', že vždy je lacnejšia prevencia, ako potom znášanie vzniknutých škôd. Podľa § č. 8 Nariadenia vlády č.392/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný preukazovať, že zamestnanec bol oboznámený a informovaný o spôsobe používania pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je tam definovaný ako stroj, zariadenie, pristroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára